Certifikácia

Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EU (ATEX smernica) z 26. februára 2016.

Nariadenie vlády stanovuje tieto určené výrobky v prílohe č. 1, kde ich zatrieďuje do skupín a kategórií nasledovne:

Skupina I

a) Kategória M1 – zariadenia v baniach, ktoré sú ohrozené metánom alebo horľavým prachom, vyžaduje sa, aby zostalo funkčné aj v prípade výnimočných udalostí vo vzťahu k nemu.

b) Kategória M2 – zariadenie v baniach, kde je pravdepodobnosť vzniku ohrozenia metánom alebo horľavým prachom, pri tomto zariadení sa predpokladá, že sa v prípade vzniku výbušnej atmosféry vypne

Skupina II

a) Kategória 1 – zariadenie, ktoré sa používa v prostredí, v ktorom je výbušná atmosféra vytvorená plynmi, parami alebo hmlami, alebo prachovo-vzdušnou zmesou prítomnou trvalo, dlhý čas alebo často. Zariadenie tejto kategórie zabezpečuje dostatočnú úroveň ochrany aj v prípade výnimočných udalostí vo vzťahu k zariadeniu.

b) Kategória 2 – zariadenie, ktoré sa používa v prostredí, v ktorom je vznik výbušnej atmosféry vytvorenej plynmi, parami, hmlami alebo prachovo-vzdušnou zmesou pravdepodobný. Zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany aj v prípade často vznikajúcich porúch alebo zlyhania zariadení, s ktorými sa počíta.

c) Kategória 3 – zariadenie, ktoré sa používa v prostredí, v ktorom nie je pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry vytvorenej plynmi, parami, hmlami alebo prachovo-vzdušnou zmesou, a ak výbušná atmosféra vznikne, bude prítomná iba zriedka a iba v krátkom časovom období. Zariadenie tejto kategórie zabezpečuje dostatočnú úroveň bezpečnosti pri normálnej prevádzke.

V § 1 ods. 3 nariadenie vlády stanovuje nasledovné výrobky, ktoré nepatria medzi tieto určené výrobky:

a) zdravotnícke pomôcky určené na použitie v lekárskom prostredí,
b) zariadenia a ochranné systémy určené na použitie iba v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín alebo chemicky nestabilných látok,
c) zariadenia určené na použitie v domácnostiach a neobchodnom prostredí, kde môže vzniknúť prostredie s nebezpečenstvom výbuchu iba zriedka ako výsledok náhodného úniku vykurovacieho plynu,
d) osobné ochranné prostriedky,
e) námorné lode a plavidlá špeciálneho určenia vrátane zariadení na palube týchto lodí a plavidiel,
f) dopravné prostriedky a ich prívesy, ktoré sú určené na dopravu cestujúcich po pozemných komunikáciách, železničnej alebo vodnej sieti, dopravné prostriedky na dopravu osôb vzduchom a dopravné prostriedky konštruované na dopravu tovaru vzduchom, po pozemných komunikáciách alebo železničnej alebo vodnej sieti; dopravné prostriedky určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu nie sú vylúčené,
g) zariadenia určené na výrobu zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Nariadenie vlády stanovuje v prílohe č. 2 podrobnosti o technických požiadavkách na zariadenia, ochranné systémy a prístroje.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca môže zariadenie alebo ochranný systém určiť na použitie len v osobitne definovanom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a príslušne musí zariadenia aj označiť. Za týmto účelom musí zabezpečiť zatriedenie zariadení, ochranných systémov a prístrojov do skupín a kategórií a uplatniť posúdenie zhody takýchto zariadení niektorým z modulov alebo ich kombináciou predpísaných v § 12 a definovaných v prílohách č. 3 až 9 tohto nariadenia vlády.
Pre jednotlivé moduly popísané v uvedených prílohách je stanovený postup posudzovania zhody a popísaná činnosť výrobcu aj autorizovanej osoby.

Technická inšpekcia, a. s. ako notifikovaná osoba (identifikačný kód 1354) na toto nariadenie vlády (ATEX smernica) je kompetentná vykonávať činnosti (na základe žiadosti) popísané v moduloch posudzovania zhody, uvedených v prílohách nariadenia vlády:

  • Modul B: EÚ skúška typu (príloha č. 3) – posúdenie vzorky typu výrobku, zabezpečenie nevyhnutných skúšok a vydanie certifikátu EÚ skúšky typu
  • Modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (príloha č. 4) – posúdenie systému kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie výrobku, pravidelný dohľad a vydanie správ o výsledkoch auditov 
  • Modul F: Zhoda s typom založená na overovaní výrobku (príloha č. 5) – overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom a vydanie certifikátu zhody
  • Modul C1: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom (príloha č. 6) – výrobca prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil zhodu vyrobených zariadení s certifikovaným typom a notifikovaná osoba vybratá výrobcom zodpovedá za vykonanie skúšok
  • Modul E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobkov (príloha č. 7) – posúdenie systému kvality pre výstupnú kontrolu a skúšanie výrobku, pravidelný dohľad a vydanie správ o výsledkoch auditov
  • Modul A: Vnútorná kontrola výroby (príloha č. 8) – činnosť notifikovanej osoby sa uplatní iba pri zariadeniach uvedených v § 12 ods. 1 písm. b2) nariadenia vlády, výrobca vyhlási zhodu zariadenia s nariadením vlády a odovzdá notifikovanej osobe dokumentáciu zariadenia, ktorá ju archivuje a neposudzuje ju
  • Modul G: Zhoda založená na overení jednotlivého výrobku (príloha č. 9) – posúdenie a vykonanie skúšok jednotlivého zariadenia a vydanie certifikátu zhody
Predpísané kombinácie modulov posudzovania zhody pre jednotlivé zariadenia a ochranné systémy podľa § 12 Nariadenia vlády:

Skupiny a kategórie zariadení a ochranných systémov

Predpísaná kombinácia modulov

a) Zariadenia skupiny I. kategórie M1 a skupiny II. Kategórie 1 a autonómne ochranné systémy

B + D alebo B+F

b)1 Elektrické zariadenia a motory s vnútorným spaľovaním skupiny I. kategórie M2 a skupiny II. Kategórie 2

B + C1 alebo B + E

b)2 Ostatné zariadenia skupiny I. kategórie M2 a skupiny II. Kategórie 2 (neelektrické zariadenia)

Modul A a odovzdanie dokumentácie notifikovanej osobe na archiváciu

c) Zariadenia skupiny II. Kategórie 3 

Modul A

Namiesto postupov posudzovania zhody uvedených pod písmenami a) až c) je možné použiť postup posudzovania zhody založený na overení jednotlivého výrobku - Modul G.