Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s.,

prijme inšpektora na pracovnú pozíciu:

INŠPEKTOR ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ (EZ)

Špecifikácia požiadaviek

Pracovisko

Vyhradené technické 
zariadenia

Technické vzdelanie 
(USO, VŠ I. stupňa)

Prax (prednostne)
vhodné aj pre absolventa

Lokalita výkonu 
(kraj)

Bratislava

EZ

elektrotechnické

revízny technik, 
konštruktér, 
projektant, 
bezpečnostný technik, 
inšpektor práce,
absolvent

Bratislavský

Miesto výkonu práce
Príslušné regionálne pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. a jeho územná pôsobnosť.

Náplň práce

 • vykonávanie úradných skúšok elektrických zariadení,
 • posudzovanie zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
 • posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • posudzovanie dokumentácie stavieb a technológií,
 • preverovanie odbornej spôsobilosti osôb a organizácií.

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer.

Mzdové podmienky

 • nástupný plat: mzda od 1 100 EUR, (t. j. základná mzda 928 EUR + osobné ohodnotenie 172 EUR) - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača. ,
 • po skúšobnej dobe atraktívne prémie v závislosti od výkonu,
 • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na stravu nad rozsah zákona a pod.).

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Iné výhody

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • vlastné organizovanie pracovného času,
 • výkon práce prevažne mimo kancelárie,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka).

 

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického  smeru (I. stupeň),
 • 1,5 roka odbornej praxe alebo absolvent (osobitný program prípravy a osobného rozvoja; vítaná je prax počas štúdia),
 • alebo USO elektrotechnického smeru a 3 roky odbornej praxe.

Za odbornú prax sa považuje činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Znalosti

 • práca s počítačom – používateľ MS Office 2013 a vyššie
 • znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (minimálne mierne pokročilý)
 • znalosť princípov technickej bezpečnosti a jej kontroly,
 • k pohovorom sa požaduje orientačná znalosť predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení (napr. zákon č. 124/2006 Z. z., vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • schopnosť používať meracie prístroje,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • skúsenosti z rokovaní s klientom,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • osvedčenie revízneho technika (vítané), nie je podmienkou,
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané),
 • bydlisko v lokalite s predpokladaným výkonom činnosti (vítané).

Pozícia je vhodná aj pre absolventov.

Informácie o organizácií

 • akciová spoločnosť,
 • hlavné zameranie na posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb.

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava