Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s. (ústredie)

prijme pracovníčku na pracovnú pozíciu:

  • VŠEOBECNÝ ÚČTOVNÍK

Miesto výkonu práce
Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti.

Zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr.

Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.).

Riadne evidovanie zverených účtovných dokladov.

Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.

Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.

Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.

Archivácia dokumentov na zverenom úseku.

 

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky
Nástupný plat: 1100,- €

Po skúšobnej dobe ponúkame ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť a pod.). Zároveň ponúkame všetkým uchádzačom možnosť profesijného rastu a rozvoja vo forme ďalšieho odborného vzdelávania.

Termín nástupu
Ihneď

 

 

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo stredoškolské.

 

Znalosti
- práca s počítačom – používateľ (MS Windows, Microsoft Outlook, Word, Excel), SOFTIP        
 

Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
- profesionálna dôveryhodnosť,
- dobré komunikačné schopnosti,
- samostatnosť,
- organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
- dobrý písomný prejav,
- zdravotná spôsobilosť.

 

Informácie o organizácii
- akciová spoločnosť,
- hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
- akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP  

  a certifikáciu osôb.

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava