Technická inšpekcia, a.s.

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004, DIČ: 2022210608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3919/B (ďalej len „spoločnosť“) v zmysle čl. 13 bod 13.7. stanov spoločnosti vyhlásila dňa 19.12.2019 v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako vykonávateľa akcionárskych práv v súlade s uznesením vlády SR č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti.

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 24.1.2020 pohovorom, ktorý sa realizoval formou riadeného rozhovoru s členmi výberovej komisie. Členovia výberovej komisie kládli otázky zamerané najmä na zhodnotenie odborných znalostí, intelektuálnych, interpersonálnych a osobnostných kvalít uchádzača, ktoré sú potrebné a vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré bude zástupca štátu v predstavenstve spoločnosti vykonávať.

Na základe výsledkov výberového konania dozorná rada spoločnosti ako výberová komisia predložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR návrh zvoliť do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimíra Maňku.

Jediný akcionár spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, rozhodnutím zo dňa 30.1.2020 zvolil v zmysle čl. 9 bod 9.1 písm. c) stanov spoločnosti Ing. Vladimíra Maňku do funkcie člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 1. februára 2020.