O nás

CEOC International je medzinárodná organizácia, ktorá združuje 31 nezávislých inšpekčných a certifikačných súkromných, verejných organizácií a štátnych organizácií tretieho sektora z 19 krajín z celej Európy.

Technická inšpekcia, a.s. je stálym členom CEOC International od roku 1997.

Inšpekčné a certifikačné organizácie podporujú svojou činnosťou udržateľný rozvoj a ich prínosom sú lepšie, bezpečnejšie a ekologickejšie výrobky.

Poslaním CEOC International je podporovať bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie prostredníctvom nezávislej inšpekcie, skúšobníctva a certifikácie.

Ciele a zámery CEOC International

 • prispievať k lepšej regulácii prostredníctvom účasti v práci inštitúcií a orgánov Európskej Únie ako je EA (Európska spolupráca pre akreditáciu), Eurolab (Európska konfederácia národných spoločností pre meranie, skúšanie a analytické laboratória)
 • prispievať k udržateľnosti bezpečnosti, konkurencieschopnosti, ochrane životného prostredia a ochrane spotrebiteľa
 • zabezpečiť výmenu informácií medzi členmi a s Európskou úniou a medzinárodnými orgánmi v technických otázkach
 • prispievať k normalizačnej činnosti (CEN, ISO, ISO-CASCO)
 • podporovať pochopenie významu technickej bezpečnosti a otázok kvality
 • odstraňovať technické bariéry voľného obchodu
 • vytvoriť pravidlá dobrej praxe v priemysle a návody pre inšpekciu bezpečnosti v podniku, pre zariadenia a stroje a pre inšpekciu opatrení zameraných na životné prostredie.

Kritéria na členstvo v CEOC International sú založené na medzinárodne akceptovaných normách a postupoch na akreditáciu, notifikáciu a certifikáciu.

Členské organizácie musia zamestnávať kompetentných ľudí a musia byť:

 • právne identifikovateľné
 • finančne nezávislé
 • nezávislé od priemyslu
 • finančne zdravé
 • musia byť orgánom
 • notifikovaným Národným orgánom podľa Smernice Európskej rady
 • alebo spĺňať podmienky stanovené medzinárodnou normou ISO/IEC 17020 inšpekčný orgán typu A
 • alebo mať zavedený systém riadenia, ktorý zodpovedá príslušnej norme ISO 9000 série.