Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s.

prijme pracovníčku na pracovnú pozíciu:

REFERENT DATABÁZY

Miesto výkonu práce
Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04  Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

- vystavovanie certifikátov, osvedčení, preukazov, dokladov o overení odborných vedomostí zo skúšok 
- vedenie evidencie vydaných certifikátov, osvedčení, preukazov, dokladov, oprávnení  
- generovanie testov na skúšky 
- spracovanie podkladov zo skúšok 
- vystavovanie výstupných dokumentov pre všetky oddelenia: odborné stanoviská, osvedčenia, certifikáty, inšpekčné správy,     inšpekčné certifikáty, certifikáty zhody, oprávnenia, preukazy   
- práca v databázach slúžiacich na zaznamenávanie, spracovávanie, vyhľadávanie, evidenciu záznamov a správu         elektronických dokumentov 
 - komunikácia s klientmi, poradenstvo, riešenie reklamácií, vydávanie duplikátov, telefonická výzva, osobný kontakt
- aktívna spolupráca so všetkými oddeleniami v rámci spoločnosti  
- spracovávanie hospodárskej korešpondencie a elektronickej pošty, evidencia, rozdelenie pošty             
  na príslušné oddelenia, scanovanie, skartácia, zakladanie spisov, archivácia 
- zastupovanie podateľne v plnom rozsahu počas neprítomnosti  

 

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky

 • mzda 800,- EUR (t. j. základná mzda 750,- EUR + osobné ohodnotenie 50,- EUR)  
 • po skúšobnej dobe ponúkame ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť a pod.).

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Požiadavky na uchádzačov
Vzdelanie a prax

 • úplné stredné odborné vzdelanie - OBCHODNÁ AKADÉMIA
 • bez požiadavky na odbornú prax
 • pozícia vhodná pre absolventa

Znalosti

 • práca s počítačom – používateľ (MS Windows, Office 365),
 • ovládanie písania na počítači desaťprstovou metódou (strojopis)

Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

 • akciová spoločnosť,
 • hlavné zameranie na posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb.

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu: gazdackova@tisr.sk.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania. Následne budú Vaše údaje zlikvidované.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Technická inšpekcia, a.s. získava Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä prostredníctvom životopisu a iných dokumentov, ktoré ste poskytli počas výberového konania a následne počas osobných stretnutí uskutočnených v rámci výberového konania (resp. dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Vaše osobné údaje získavame aj zo zdrojov, do ktorých ste Vaše osobné údaje pre tento účel poskytli (napr. internetová stránka www.profesia.sk) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Informácia k Politike pre dodržiavanie Etického kódexu

Technická inšpekcia, a.s. sa ako člen medzinárodnej organizácie TIC Council zaviazala dodržiavať princípy Etického kódexu. Za účelom zavedenia a dodržiavania princípov Etického kódexu vydala Technická inšpekcia, a.s. ako nástroj jednotného zabezpečenia výkonu činnosti Politiku pre dodržiavanie Etického kódexu. Princípy Etického kódexu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky, sú zverejnené na webovom sídle (https://www.tisr.sk/o-nas/sme-clenom-tic-council/eticky-kodex.html) a sú k dispozícii už aj uchádzačom o zamestnanie. Zároveň sú zamestnanci s Politikou oboznamovaní aj pri nástupe do zamestnania. Zamestnanci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s Politikou a dodržiavať princípy stanovené Politikou.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk