Overovanie bezpečnosti

Preverovanie odbornej spôsobilosti na získanie oprávnenia na skúšanie bezpečnosti tvárniacich strojov v prevádzke 

(v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov“ Zmena 4 – 3/97)

O oprávnenie na výkon skúšok a vydávanie skúšobných protokolov o tom, že tvárniaci stroj a jeho časti, spĺňajú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže požiadať:

Právnická osoba oprávnená na podnikanie, s predmetom podnikania „meranie a skúšanie tvárniacich strojov“. Je potrebné, aby táto právnická osoba mala zamestnanca alebo zamestnancov s vysokoškolskou kvalifikáciou príslušného zamerania, s dlhoročnou praxou (min. 10 rokov) v odbore tvárniacich strojov, s dobrými teoretickými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami zo skúšania ovládacích, zabezpečovacích a ochranných systémov predmetných strojov. Súčasne je nevyhnutné, aby uvedená právnická osoba mala potrebné technické vybavenie a meraciu techniku. 

Právnická osoba oprávnená na podnikanie prevádzkujúca tvárniace stroje.
Je potrebné, aby spĺňala rovnaké požiadavky ako sú uvedené v predchádzajúcom bode.

Postup pri vybavovaní oprávnenia

Právnická osoba, ktorá chce vydávať protokoly o skúškach bezpečnosti tvárniacich strojov v prevádzke, podá na Technickú inšpekciu, a.s., podľa miestnej príslušnosti žiadosť na vydanie predmetného oprávnenia, Kontakty.

Žiadosť musí obsahovať:

a) názov organizácie (právnickej osoby),

b) IČO (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra – kópia),

c) adresu organizácie (ulica, miesto, PSČ, tel. číslo, fax, e - mail),

d) meno konateľa, resp. zamestnanca povereného riadením organizácie,

e) činnosť organizácie, na ktorú sa oprávnenie požaduje (konkretizovať rozsah činnosti),

f) zoznam odborníkov a ich dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov v požadovaných činnostiach – kópie vysvedčení, osvedčení a certifikátov,

g) projekt vykonávania skúšok na tvárniacich strojoch, ktorý obsahuje: cieľ, obsah, metodický predpis (charakteristiku, metodológiu a pracovné postupy, z ktorých musí byť zrejmý aj postup žiadateľa pri výkone skúšok tvárniacich strojov),

h) postupy a metódy skúšok, spôsob registrácie (evidencie) nameraných hodnôt a ich vyhodnotenie – návrh protokolov o meraniach, vzor protokolu o skúške tvárniaceho stroja, spôsob ukončenia skúšok a vydanie protokolu o skúške tvárniaceho stroja, 

i) materiálne zabezpečenie skúšok: vybavenie potrebnou meracou technikou, prístrojmi a pod.,

j) ak budú niektoré činnosti a prenájom materiálneho vybavenia (napr. meracej techniky) zabezpečovaný zmluvne, je potrebné predložiť kópie predmetných zmlúv,

k) preukázateľné dokladovanie nezávislosti kontroly od opravárenskej a údržbárskej činnosti.

Ak je žiadosť podaná na ústredie TI (USTI – Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava) je postúpená podľa miestnej príslušnosti žiadateľa na pracoviská TI v: Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici alebo v Košiciach, ktoré zabezpečia do 30 dní preverenie odbornej spôsobilosti právnickej osoby na vydávanie protokolov a skúškach tvárniacich strojov v prevádzke.

Po fyzickom preverení právnickej osoby, príslušné pracovisko TI vypracuje „ODBORNÉ STANOVISKO“ k prevereniu odbornej spôsobilosti“ a vydá „Oprávnenie“ na vydávanie protokolov zo skúšania tvárniacich strojov počas prevádzky žiadateľovi.