Výchova a vzdelávanie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov konferencie
organizovanej prevádzkovateľom
v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov

 1.            Kontaktné údaje prevádzkovateľa

názov: Technická inšpekcia, a.s.
sídlo: Trnavská cesta 56, Bratislava 821 01,
IČO: 36 653 004
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3919/B
Telefón: 02 / 49208 130
e-mail: tisr@tisr.sk

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou.

 2.            Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. So svojimi pripomienkami a žiadosťami ju môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy na osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese spoločnosti. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

3.            Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Na účel zabezpečenia priebehu konferencie, evidencie účastníkov a vedenia účtovníctva o Vás spracúvame osobné údaje: titul, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli zaslaním prihlášky na konferenciu vrátane predzmluvných vzťahov, plnenie zákonných povinností napr. na účely vedenia účtovníctva alebo Váš dobrovoľne poskytnutý súhlas.

4.            Doba uchovávania osobných údajov

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú viac potrebné pre dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zaznamenané. Budeme ich spracúvať a uschovávať počas celého trvania konferencie. Po skončení konferencie môžu byť tieto osobné údaje uchovávané na nevyhnutný čas z dôvodu zmluvných alebo zákonných záväzkov, najmenej 10 rokov po skončení konferencie.

5.            Príjemcovia

Vaše osobné údaje v rozsahu fotografie môžu byť zverejnené v tlači a na webovom sídle prevádzkovateľa v prípade, ak ste so zverejnením fotografie súhlasili. Vaša osobné údaje budú poskytnuté týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

  • NAFTA, a.s.
  • Nadácia SPP
  • TRANSPETROL, a.s.

6.            Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pri prihlásení sa na konferenciu alebo organizácie, ktorá Vás na konferenciu prihlásila. Máme vytvorenú databázu účastníkov, ktorí sa už v minulosti zúčastnili konferencie, za účelom, aby sme ich mohli pozývať aj na ďalšie podujatia podobného charakteru.

7.            Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

8.            Použitie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9.            Práva dotknutej osoby

Odvolať súhlas - máte právo odvolať svoj súhlas v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Právo na prístup - máte právo žiadať informácie aké osobné údaje a akým spôsobom o Vás spracúvame.

Právo na opravu - máte právo žiadať o opravu, ak osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Právo na výmaz - napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania alebo odvoláte súhlas, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane

Právo namietať - máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak po podaní námietky nepreukážeme legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.