Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Požiadavky na žiadateľov

 

Údaje, ktoré sú potrebné pre overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa uvádza žiadateľ v dotazníku nasledovne:

1. Uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom:

Údaje sú v bode 1 dotazníka.

V zmysle § 15 ods. 3, písm. a) zákona je potrebná uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona (odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu) na vykonávanie požadovanej činnosti (obdobná požiadavka platí aj pre dobrovoľné overenie).

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená žiadateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania činnosti podľa oprávnenia. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní činnosti v pracovnom pomere k žiadateľovi.
Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Za pracovný pomer sa nepovažujú pracovnoprávne vzťahy založené na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce.

Pre elektrické zariadenia sú požiadavky na odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu nasledovné:

Činnosť

Odborná spôsobilosť odborného zástupcu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

S

§ 24 

O (OU)

min § 22

O ( R )

min § 23

O ( M )

min § 23

V

podľa charakteru výroby min § 23 alebo zodpovedný pracovník
na riadenie výroby

 

2. Primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti:

2.1 Z technického a technologického hľadiska:

Údaje uvádza žiadateľ do bodu 2.1 dotazníka, inšpektor ich pri preverení overuje v závislosti na druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia. Tieto sú potom uvádzané v časti 2.1 odborného stanoviska.

2.2 Z personálneho hľadiska:

Tieto údaje uvádza žiadateľ do bodu 2.2 dotazníka, inšpektor ich pri preverení overuje v závislosti na druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia. Tieto údaje sú potom uvádzané v časti 2.2 odborného stanoviska.
Jedná sa o ostatných odborných zamestnancoch, alebo zmluvných pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosť na základe dohody alebo iným dodávateľským vzťahom, ktorí sú potrební pre vykonávanie požadovanej činnosti v danom rozsahu pre elektrické zariadenia nasledovne:

Činnosť

Odborná spôsobilosť ostatných pracovníkov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

S

Podľa potreby ďalší pracovníci
§24 

O (OU)

ďalší pracovníci podľa potreby
§ 21 - 24

O ( R )

O ( M )

V

podľa charakteru výroby ďalší pracovníci
§ 21 - 24

2.3 Z organizačného hľadiska:

Tieto údaje uvádza žiadateľ do bodu 2.3 dotazníka, inšpektor ich pri preverení overuje v závislosti na druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia. Tieto sú potom uvádzané v časti 2.3 odborného stanoviska.
V poznámke k tomuto bodu sa uvedú aj osobitné podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri požadovanej činnosti, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v poznámke k rozsahu odbornej spôsobilosti alebo aj podmienky, ktoré sa dajú predpokladať, ale v čase overovania sa nedajú overiť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.