Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Konštrukčná dokumentácia

Posudzovanie a osvedčovanie konštrukčnej dokumentácie (KD) zariadení

(podľa § 14 ods. 1 písm. d)  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

1)  TI posudzuje KD všetkých zariadení, o ktorých posúdenie požiada výrobca, dovozca, vývozca, prevádzkovateľ a pod. (ďalej len „žiadateľ”), ak sa pri preskúmaní žiadosti podľa nezistia skutočnosti, ktoré bránia vykonaniu inšpekčného úkonu.

2)  TI posudzuje KD na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
c) či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
d) KD v prílohe,
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko TI.

3)  Žiadosť sa po prijatí zaeviduje, preverí sa jej obsah a ak uvedené požiadavky patria do kompetencie TI, sú dostatočne definované a je im možné z hľadiska materiálneho a personálneho vybavenia a kapacity TI vyhovieť, pridelí sa na vybavenie inšpektorovi TI s príslušnou špecializáciou.

4)  Posúdenie KD vykoná inšpektor TI v súlade s požiadavkami uvedenými v žiadosti.

5) Konštrukčná dokumentácia musí byť predložená minimálne v rozsahu a v úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenia bezpečnostnotechnických požiadaviek (ďalej len „BTP“) a konštrukčných zásad stanovených na predmetné zariadenie, resp. jeho časť.

6)  Konštrukčná dokumentácia „vyhradených technických zariadení” musí byť predložená minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

7)  Konštrukčná dokumentácia musí riešiť vylúčenie ohrozenia po celú plánovanú životnosť zariadenia a to aj v prípade, keď ohrozenie vyplýva z predvídateľných neobvyklých situácií a musí obsahovať požiadavky podľa príslušných predpisov. Súčasťou KD musí byť aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození (zostatkových rizík) z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam (§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.). Súčasťou KD je aj informácia o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe, oprave a likvidácii technických zariadení (§ 4 ods. 2 a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.).

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO 
(v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

b) charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupiny podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1,

c) všeobecný opis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g),

d) celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ako aj príslušné opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky technického zariadenia vrátane príslušných údajov a parametrov prístrojov, vedení, potrubí, meracích, regulačných a zabezpečovacích prvkov,

e) výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, výsledkami skúšok, certifikátmi, ktoré sú potrebné na overenie zhody zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

f) dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, opisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením,

g) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia, a podľa potreby s výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,

h) návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritérií ich úspešnosti,

i) prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba,

j) podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického zariadenia. 

KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO (EZ) OKREM VYŠŠIE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK MÁ

byť predložená na posúdenie v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť zhodu s bezpečnostno-technickými požiadavkami t.j. podklady musia v súlade s charakterom a zložitosťou zariadenia obsahovať najmä: 
a) Informácie o vonkajších vplyvoch, ktoré môžu na EZ pôsobiť dokladované protokolom o stanovení vonkajších vplyvov.
b) Informácie o spôsobe ochrany EZ pred vonkajšími vplyvmi, t.z. posúdenie vhodnosti použitia do stanoveného priestoru.
c) Riešenie spôsobu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.
d) Výkresy častí EZ rozhodujúcich pre posúdenie bezpečnosti EZ. (hlavné schémy zapojenia, zapojovacie výkresy, výkresy ovládania, MaR a pod.)
e) Výpočty dôležitých parametrov. (skratové pomery, impedancia, zemné odpory a pod. podľa požiadaviek STN)
f) Riešenie ochrany pred skratom a preťažením.
g) Riešenie ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny.
h) Zásady pre vykonávanie skúšok EZ pri ich uvádzaní do prevádzky a v prevádzke, vrátane kritérií úspešnosti týchto skúšok.
i) Pokyny na prevádzku EZ, ktoré obsahujú minimálne:
- návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia EZ do prevádzky,
- prípustné spôsoby použitia,
- návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky (vrátane uvedenia zakázaných manipulácií),
- požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie,
- požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu,- zoznam náhradných dielcov a príslušenstva potrebných pre zabezpečenie bezpečnosti EZ.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.