O nás

Profil

Technická inšpekcia, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej zakladateľom je štát. V jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Založenie, vznik, postavenie a právne pomery spoločnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak.

Technická inšpekcia, a.s. je medzinárodne uznávaná nezávislá expertná proklientsky zameraná organizácia v oblasti bezpečnosti technických zariadení s vedúcim postavením na slovenskom trhu vykonávajúca činnosť aj v Európe a Ázii, starajúca sa o naplnenie a uspokojenie potrieb externých a interných klientov ako obchodný a odborný líder v oblasti posudzovania bezpečnosti technických zariadení.

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001-06 prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s. je akreditovaným inšpekčným orgánom na základe osvedčenia o akreditácii č. I-001, ktorý bol udelený Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EÚ s identifikačným kódom 1354 udelený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Činnosť vykonávajú štyri rovnocenné pracoviská, každé z nich jednotne a v plnom rozsahu:

  • pracovisko Bratislava (TIBA)
  • pracovisko Nitra (TINA)
  • pracovisko Banská Bystrica (TIBB)
  • pracovisko Košice (TIKO)

Špecializácie, v rámci ktorých sa vykonáva inšpekčná činnosť na pracoviskách, sú :

  • tlakové zariadenia (TZ)
  • zdvíhacie zariadenia (ZZ)
  • elektrické zariadenia (EZ)
  • plynové zariadenia (PZ)
  • strojové zariadenia (STR)
  • projektová dokumentácia stavieb (DOK /STA)