Overovanie bezpečnosti

Posudzovanie liehovarníckeho závodu a/alebo octárne a/alebo droždiarne

Pre povolenia na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov:

1. Technická inšpekcia, a.s., na základe žiadosti posudzuje stav liehovaru, octárne a/alebo droždiarne – stavbu a umiestnenie, stroje a zariadenia (vyhradené a nevyhradené), elektrické a plynové rozvody z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
a z nich vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

2. Písomná žiadosť musí obsahovať:

a) názov, adresu a identifikačné číslo - IČO žiadateľa,
b) projektovú dokumentáciu, resp. zakreslenie skutočného vyhotovenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne,
c) konštrukčnú alebo sprievodnú technickú dokumentáciu jednotlivých vyhradených technických zariadení a strojov, v rozsahu stanovenom prílohou č.2, resp. č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, resp. čl. 1.7.4 prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

3. Pri kladnom výsledku posúdenia liehovaru, octárni a/alebo droždiarne, TI v závere „Odborného záväzného stanoviska (ďalej len „OZS“) upozorní žiadateľa na postup súvisiaci s uvedením predmetných technických zariadení a strojov do prevádzky, vyplývajúcich zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Uvedené OZS platí 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty, TI na základe novej písomnej žiadosti na posúdenie liehovaru, octárne a/alebo droždiarne, opätovne vykoná posúdenie a osvedčenie dokumentácie a zariadenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne. V priebehu uvedenej doby TI vydá na základe žiadosti nové OZS bez posudzovania - osvedčovania dokumentácie, strojov a zariadení liehovarov octárni a/alebo droždiarni.