O nás

Technická inšpekcia ako príspevková organizácia bola zriadená na posudzovanie bezpečnosti technických zariadení podľa § 7a zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a slúžila na podporu uskutočňovania štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike. V zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. Technická inšpekcia:

  • podávala odborné a záväzné stanoviská o tom, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti technických zariadení,
  • vykonávala prehliadky, riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení,
  • preverovala odbornú spôsobilosť podnikateľov na výrobu, montáž, opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
  • preverovala odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy alebo obsluhu vyhradených technických zariadení,
  • osvedčovala, či technické zariadenia, materiál a dokumentácia stavieb, technických zariadení, technológií, prototypov strojov a zariadení spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Technická inšpekcia sa zároveň zameriavala aj na ďalšie činnosti vyplývajúce z jej zriaďovacej listiny, ako bolo najmä šírenie informácií v oblasti bezpečnosti technických zariadení a stavieb, zabezpečovanie odborných vyjadrení, expertíz a prehliadok v oblasti bezpečnosti technických zariadení, strojov a stavieb.

Rozhodujúcim dôvodom pre otvorenie otázky právnej formy Technickej inšpekcie, ktorá pôsobila ako príspevková organizácia štátu, bolo prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon konštatoval, že medzi príspevkové organizácie je možné zaradiť iba inštitúcie, ktorých dotácia od štátu presahuje 50% nákladov.

Technická inšpekcia trvalo hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom a neuplatňovala požiadavky na dotácie zo štátneho rozpočtu. S ohľadom na účinnosť zákona č. 523/2004 Z. z.  od 1.1.2005 by prestala plniť definičné podmienky príspevkovej organizácie a v zmysle § 21 ods. 13 zákona by musela byť zrušená do 31.12.2007.

Rovnako vzhľadom na nespochybniteľnú potrebu a prínos výsledkov plnenia úloh vykonávaných Technickou inšpekciou pre udržiavanie dobrej úrovne bezpečnosti technických zariadení na Slovensku a s tým súvisiacou ochranou života a zdravia zamestnancov na pracoviskách v Slovenskej republike nebolo prijateľné vypustenie povinnosti zabezpečovať kontrolnú a inšpekčnú činnosť v oblasti bezpečnosti technických zariadení na vyhradených technických zariadeniach skupiny A (technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia), ktoré zabezpečovala Technická inšpekcia formou tzv. úradných skúšok.

Z tohto dôvodu bolo prijateľným riešením na naplnenie uznesenia vlády SR č. 340/2004  zmeniť formu Technickej inšpekcie jej transformáciou na inú právnickú osobu.

Vláda SR uznesením č. 749 zo dňa 28.9.2005, ktorým schválila transformáciu Technickej inšpekcie na akciovú spoločnosť, zaviazala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočniť transformáciu podľa zásad uvedených v predloženom materiáli. V predkladacej správe k uvedenému materiálu k transformácii Technickej inšpekcie sa konštatovalo, že majetok novozaloženej akciovej spoločnosti bude znížený o finančný majetok vo výške 37,5 mil. Sk. Uvedená suma bola určená ako kapitálové výdavky na zabezpečenie presunu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou zo siete špeciálnych materských škôl internátnych a základných škôl internátnych z rezortu Ministerstva školstva SR do rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spoločnosť Technická inšpekcia, a.s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 30. marca 2006 v nadväznosti na uznesenie vlády č. 749 z 28. septembra 2005, ktorým vláda SR schválila transformáciu príspevkovej organizácie Technická inšpekcia na akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií (súkromná akciová spoločnosť).

Technická inšpekcia, a.s. vznikla 14. júla 2006 zápisom do obchodného registra ako nástupca Technickej inšpekcie, štátnej príspevkovej organizácie, v súlade s § 31 až § 39  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňom vzniku spoločnosti na ňu prešli všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov týkajúcich sa Technickej inšpekcie, štátnej príspevkovej organizácie.