Overovanie bezpečnosti

Overenie odbornej spôsobilosti firiem a organizácií pre získanie oprávnenia na vybranú činnosť

Povinné oprávnenia

KTO sa musí preukazovať povinným oprávnením?

Zamestnávatelia definovaní v § 3 písm. a) zákona.

KEDY?

V zmysle § 15 ods. 1 zákona, ak vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu.

KDE sa dá overiť odborná spôsobilosť a získať povinné oprávnenie?

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona na všetkých pracoviskách Technickej inšpekcie, a.s.

Dobrovoľné oprávnenia

KTO sa môže preukazovať dobrovoľným oprávnením?

Všetci podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje § 3 písm. a) zákona, t. j. napr. tí, ktorí nezamestnávajú fyzické osoby alebo všetci podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí vykonávajú inú činnosť ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods. 1 zákona.

KEDY?

Verejné súťaže, výberové konania a iné aktivity, kde chcú preukázať svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť.

KDE sa dá dobrovoľne overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
Na Technickej inšpekcií, a.s., ako akreditovanom nezávislom inšpekčnom orgáne.

Aký je druh týchto oprávnení - druh činnosti?

a) Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ ( S ) - činnosť definovaná v § 12 vyhlášky, vyžaduje sa na ňu oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

b) Oprava VTZ ( O ) – činnosť definovaná v § 18 vyhlášky, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti, na ktoré je možné požiadať a vydať oprávnenie (na celok alebo jednotlivé samostatné činnosti, alebo ich kombináciu):

- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.

- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu.

- Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž (M) - zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napríklad z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.

Na opravy VTZ (O) sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

c) Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov ( P ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

d) Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom ( P1 ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

e) Výroba VTZ ( V ) - komplexná činnosť pri výrobe VTZ v zmysle § 6 vyhlášky, nevyžaduje sa oprávnenie v zmysle zákona, výrobca môže požiadať TI ako inšpekčný orgán o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti.

f) Označovanie VTZ pri výrobe zariadení ( Z ) - činnosť, ktorá je v zmysle oprávnenia viazaná na výrobu VTZ, t.j. neoveruje sa samostatne odbornú spôsobilosť na označovanie VTZ ale iba ako možná súčasť overovania odbornej spôsobilosti na výrobu VTZ – dobrovoľné overenie.

Čo má obsahovať ŽIADOSŤ?

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu

c) druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie,

d) doklady, preukazujúce splnenie nasledovných podmienok
- uzatvorená pracovná zmluva so zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie požadovanej činnosti
- primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického , technologického, personálneho a organizačného hľadiska

Žiadosť je možné podať osobne na niektorom pracovisku TI alebo poslať poštou alebo e-mailom na adresy uvedené v kontaktoch.

 

Aký je postup pri overovaní?

a) zaregistrovanie žiadosti na pracovisku,

b) pridelenie spisu konkrétnemu inšpektorovi, ktorý žiadateľa kontaktuje, prípadne dohodne dodanie chýbajúcich podkladov a zostaví plán overovania,

c) zaslanie plánu overovania žiadateľovi na odsúhlasenie,

d) overenie odbornej spôsobilosti,

e) vystavenie odborného stanoviska k overeniu odbornej spôsobilosti a v prípade splnenia podmienok overovania aj vydanie oprávnenia, vystavenie podkladov k fakturácii,

f) zaslanie faktúr žiadateľovi, po zaplatení faktúry prevzatie odborného stanoviska a oprávnenia

Platnosť oprávnenia

Technická inšpekcia, a.s. vydá oprávnenie po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas.
 

Odobratie oprávnenia

Príslušný inšpektorát práce odoberie oprávnenie

a) za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) za nedodržanie podmienok overených pre vydanie oprávnenia,

c) ak o to požiada zamestnávateľ,ktorému bolo vydané oprávnenie.

Zánik platnosti oprávnenia

Platnosť oprávnenia zaniká

a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,

b) zánikom živnostenského oprávnenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného inšpektorátu práce o jeho odobratí.

Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia podmienky pre vydanie oprávnenia.