Výchova a vzdelávanie

Rozvoj zručností na podporu trhu práce - Technická inšpekcia, a.s.

Operačný program:
Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os a špecifický cieľ:
8. REACT-EU
8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Zameranie projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt

Časový rámec realizácie projektu:
01/2023 – 12/2023

Prijímateľ / implementátor projektu:
Technická inšpekcia, a.s.

Rozpočet projektu:
142 962,71 €

Stručný opis projektu:

            Cieľom projektu „Rozvoj zručností na podporu trhu práce - Technická inšpekcia, a.s.“ je rozvoj vedomostí a profesijných zručností zamestnancov vykonávajúcich inšpekciu, certifikáciu a posudzovanie zhody a zamestnancov zabezpečujúcich operačné činnosti s inšpekciou, certifikáciou a posudzovaním zhody spojenými. Cieleným vzdelávaním zameraným na zvyšovanie odolnosti zamestnancov v krízových situáciách, zvýšením znalostí a správnej interpretácie normatívnych požiadaviek na činnosť inšpekčného a certifikačného orgánu vrátane presadzovania medzinárodných etických princípov, prehlbovaním teoretických a praktických vedomostí v špecifickom sektore, v ktorom spoločnosť pôsobí,  sa jej zamestnanci  stanú kvalifikovanejšími a konkurencie schopnejšími na obnovujúcom sa trhu práce. Cieľom je taktiež zvýšiť zručnosti zamestnancov na prechod na elektronickú formu zaznamenávania a spracovávania informácií získaných v uvedených procesoch.

V spoločnosti  sa zároveň pôsobením útlmu počas opatrení pandémie ochorenia COVID-19 prijatých na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vytvorila urgentná potreba na obmenu zamestnancov v dôchodkovom veku za menej skúsených mladších zamestnancov, čo vyvolalo potrebu zvýšiť náklady na zaškoľovanie a zacvičovanie nových zamestnancov, ale aj prehlbovanie vedomostí a zručností starších zamestnancov.

Projekt tvorí jedna hlavná aktivita „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“ a dve na seba nadväzujúce podaktivity: 

  • Podaktivita 1 „Výber a príprava zamestnancov“
  • Podaktivita 2 „Cielené získavanie pracovných zručností“.

Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a udržateľný rozvoj, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia č. 1303/2018.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“