O nás

Poslanie

Poslaním spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. je poskytovanie služieb vo verejnom záujme, ktorým je ochrana života a zdravia osôb, osobitne zamestnancov, a ochrana majetku, s cieľom zabezpečiť v oblasti bezpečnosti technických zariadení a ochrany života a zdravia plnenie bezpečnostných požiadaviek prostredníctvom posudzovania zhody, overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a vykonávaním súvisiacich inšpekčných a certifikačných činností.

Politika

Technická inšpekcia, a.s. sa zameriava na sledovanie požiadaviek a potrieb klientov, trvalé zlepšovanie kvality výstupov a služieb zamerané na spokojnosť klientov, dodržiavanie zákonnosti, koordináciu, kontrolu a hodnotenie účinnosti prijatých opatrení zameraných na trvalé zlepšovanie činnosti a odstraňovanie zistených nedostatkov.

Proklientsky orientovaný výkon inšpekčnej a certifikačnej činnosti je založený na odbornosti, kvalite, nestrannosti, nezávislosti a bezúhonnosti so zabezpečením ochrany dôverných informácií. Prioritou je včasné a kvalitné uspokojovanie požiadaviek klientov bez porušenia princípu odbornosti a nestrannosti.

Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje metódy smerujúce k racionalizácii a zvyšovaniu kvality a účinnosti svojich výkonov založené na princípoch kvality, kompetencií zamestnancov a na plnení požiadaviek na akreditované certifikačné a inšpekčné orgány a požiadaviek pre autorizované osoby a notifikované orgány. Pritom vychádza z vlastných poznatkov, praxe a skúseností iných certifikačných, inšpekčných a dozorných orgánov v Slovenskej republike a v ostatných krajinách. Spoločnosť pri svojej činnosti využíva požadované vhodné a primerané vybavenie a zariadenia.

Kvalita výkonov je podporovaná riadením činnosti spoločnosti založeným na princípoch kvality pre inšpekčné a certifikačné orgány a na aktívnom marketingu. Kvalita služieb spoločnosti je podporovaná materiálnym zabezpečením – vyhovujúcimi pracovnými priestormi, výpočtovou a meracou technikou, dostupnosťou aktuálnych znení predpisov a noriem a stálym zvyšovaním odborných vedomostí a zručností zamestnancov.

Hodnoty

Základnými hodnotami spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. sú: 

  • profesionalita, čo znamená dôveryhodnosť, odbornosť a kompetentnosť, nestrannosť, nezávislosť,   bezúhonnosť,
  • poctivý a ústretový prístup ku klientom,
  • ľudskosť,
  • rešpektovanie zákonov,
  • prispôsobovanie sa novým výzvam.