O nás

Nestrannosť

Technická inšpekcia, a.s. dbá na to, aby zamestnanci neboli vystavení nijakému komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok.

Naši zamestnanci sú viazaní povinnosťou konať nestranne a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť konania. 

Zdržia sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov, najmä nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.

Predstavenstvo Technickej inšpekcie garantuje nestrannosť svojím vyhlásením a záväzkom k nestrannosti 

Nezávislosť

Technická inšpekcia, a.s. je akreditovaným inšpekčným orgánom typu A, čím splnila požiadavky na nezávislosť normy STN EN ISO/IEC 17020, pravidelne preverované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Zamestnanci spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. nemôžu vykonávať činnosti, ktoré by boli v rozpore s nezávislosťou.

Opatrenia na udržanie nestrannosti, nezávislosti a na zamedzenie nátlaku a ovplyvňovania zamestnanca žiadateľmi o služby Technickej inšpekcie, a.s.

Pre preventívne zabránenie postupov o vonkajší nátlak má zavedené opatrenia, ktoré zabezpečia, že zamestnanci Technickej inšpekcie, a.s. vykonávajú činnosť na základe pracovných postupov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. a pokynov vydaných iba príslušnými vedúcimi zamestnancami.

Zamestnanec spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. je povinný:

 • pridelené spisy vybavovať v poradí a v termínoch tak, ako boli pridelené. Zmenu poradia môže povoliť iba vedúci pracoviska, alebo vedúci zamestnanec s ohľadom na racionalizáciu práce (najmä cestovanie), 
 • informovať priameho nadriadeného bezprostredne po zistení priameho nátlaku v súvislosti s pracovným výkonom,
 • vystavené dokumenty (odborné stanoviská, osvedčenia, inšpekčné správy, inšpekčné certifikáty a certifikáty) doručovať žiadateľovi prednostne poštou, v prípade výslovnej žiadosti žiadateľa vydať doklady podateľňou (nie zamestnancom), 
 • pri nedostatočne pripravenom zariadení (nekompletné zariadenie, neukončená montáž) na úradnú skúšku nepokračovať vo výkone (zmarený výkon),
 • prednáškovú činnosť nevykonávať v organizáciách, v ktorých vykonáva súvisiacu činnosť,
 • neprijať pozvania žiadateľa na „pracovné“ obedy, večere a iné stretnutia,
 • neprijímať peniaze a iné materiálne hodnoty za pracovné výkony,
 • nevykonávať lektorskú činnosť prostredníctvom organizácii, ktoré nemajú oprávnenie na výchovu, vzdelávanie a poradenstvo, 
 • dodržiavať zákaz inej pracovnej činnosti bez povolenia zamestnávateľa.

Technická inšpekcia, a.s.:

 • nepovolí vykonávať vedľajšiu činnosť u podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa činnosťami, ktoré sú predmetom jej činnosti,
 • zabráni uskutočniť rokovania, na ktorých je pravdepodobné, že by mohol byť zamestnanec vystavený komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku,
 • neumožní vydávať priame pokyny zamestnancom TI z nadriadeného orgánu alebo z iných orgánov štátnej správy,
 • zabezpečí pri vydávaní interných riadiacich aktov ich súlad s politikou kvality TI, osobitne z pohľadu nezávislosti a nestrannosti zamestnancov TI,
 • náhodnou kontrolou jednotlivých prípadov vyhľadáva odchýlky od stanovených postupov a preveruje, či neboli spôsobené vonkajším nátlakom na zamestnanca.

Dôvernosť

Ochrana dôverných informácií, s ktorými prichádzajú zamestnanci spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. do styku je pre nás samozrejmosťou.

Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a tiež ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to i po skončení pracovného pomeru na základe prijatých opatrení.

Opatrenia tvoria systém všeobecnej ochrany všetkých záznamov, správ, stanovísk, vyjadrení a dokumentácie, najmä v ktorých sa vyskytujú informácie získané v priebehu inšpekčnej alebo certifikačnej činnosti, rokovaní, priebehu a vyhodnocovania skúšok a iných informácií získaných pri výkone činnosti.

Na pracoviskách spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. je zavedený osobitný režim narábania s informáciami od zákazníkov. So zákazníkom môže rokovať inšpektor Technickej inšpekcie, a.s. len na mieste, na ktorom je vylúčený únik informácii. Počítačová technika používaná pri spracovaní výsledkov inšpekčnej  a certifikačnej činnosti je chránená proti zneužitiu údajov heslom. Systém ochrany a bezpečnosti údajov na počítačových staniciach rieši príslušná Smernica.