Overovanie bezpečnosti

Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení

(§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona opakované úradné skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) na vyhradených technických zariadeniach vrátane ich označenia a vydávania príslušných dokladov.

Opakovaná úradná skúška skúška je overovanie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva:

  1. v lehotách uvedených v prílohách vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
  2. najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,
  3. pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c) vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Žiadateľ na skúšku zabezpečí:

  1. sprievodnú technickú dokumentáciu,
  2. záznamy z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (hlavne posledných)
  3. ostatné potrebné doklady (po vzájomnej dohode),
  4. v prípade potreby revízneho technika,
  5. pomocných pracovníkov, ak sú potrební,
  6. v prípade potreby spôsobilú obsluhu zariadenia,
  7. protokol a rozhodnutie orgánu dozoru, ak ide o skúšku v prípade, v ktorom používanie zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce.

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva na základe žiadosti.
Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. - kontakty