Overovanie bezpečnosti

Posudzovanie strojových zariadení a technológii

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva v zmysle § 14 zákona č.124/2006 Z.z. posudzovanie bezpečnosti (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti) pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) podľa § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Žiadateľ na posudzovanie (overovanie plnenia požiadaviek) bezpečnosti zabezpečí:

 1. sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie),
 2. vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenia a technológie podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh,
 3. správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach pre vyhradené technické zariadenia (ďalej len „VTZ“) sk.B, prípadne osvedčenia o vykonaní úradných skúšok alebo opakovaných úradných skúšok pre VTZ sk.A, ktoré sú súčasťou strojových zariadení a technológií,
 4. protokol určenia vonkajších vplyvov,
 5. v prípade tvárniacich strojov protokol o skúškach tvárniacich strojoch podľa STN 21 0700,
 6. ostatné potrebné doklady (po vzájomnej dohode),
 7. spôsobilú obsluhu zariadenia, ak sa vyžaduje.

Posudzovanie bezpečnosti (overovanie plnenia požiadaviek) sa vykonáva:

 • pri prvom uvedení do prevádzky t.j. po prvom inštalovaní pracovného prostriedku (ďalej len „zariadenie“) pred jeho prvým použitím v prevádzke,
 • pri zmene umiestnenia zariadenia po jeho inštalovaní na inom mieste,
 • pri opätovnom uvedení do prevádzky už prevádzkovaných zariadení, ktoré boli prevádzkované v krajinách EÚ a  mimo krajín EÚ (dovezené zariadenia zo zahraničia),
 • pravidelne v stanovených lehotách podľa technických požiadaviek výrobcu (TPV), alebo ak sa zariadenie používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav,
 • vždy ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku zariadenia najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

 

Posudzovanie bezpečnosti pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) sa vykonáva na základe žiadosti. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

 

Posudzovanie strojových zariadení a technológii pri uvádzaní do prevádzky

Tento úkon sa vzťahuje na strojové zariadenia (ďalej len „stroj“) a technológie  (už najmenej raz) uvedené na trh výrobcom alebo splnomocnencom s označením značkou „CE“ (s priloženým vyhlásením o zhode).

Postup pri posudzovaní bezpečnosti uvedených strojov pri ich uvádzaní do prevádzky v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. je nasledovný:

 1. TI posúdi predloženú sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie) uvedených
  strojov z hľadiska splnenia BTP na ich prevádzku, obsluhu a údržbu, v rozsahu sprievodnej
  dokumentácie. 

2. Pri prehliadke TI vyhodnotí najmä bezpečnosť inštalácie stroja z hľadiska :

 • umiestnenia a upevnenia (ukotvenia), stability stroja (súlad s požiadavkami sprievodnej dokumentácie) ako aj s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
 • potrubných vedení pracovných médií (ich farebného riešenia) stroja (elektrické zariadenia, plynové, pneumatické alebo hydraulické rozvody, voda, emulzia a pod.),
 • ergonomické riešenie miesta obsluhy stroja (umiestnenie, prístupnosť a ochrana riadiaceho panelu, osvetlenie, podlaha, atď.) v súlade s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
 • stabilných prostriedkov na prístup k stroju (pracovné plošiny a chodníky, schody, rebríky a ochranné zábradlia a pod.),
 • správnosti umiestnenia ochranných a bezpečnostných zariadení stroja (vrátane ochranných zábran, prekážok a oplotenia pracoviska) z hľadiska bezpečných vzdialeností, rýchlosti približovania ľudského tela a pod.,
 • emisií stroja (napr.: hluku,, vibrácie, nebezpečných látok, žiarenia a pod.),
 • prevencie a ochrany stroja pred požiarom,
 • ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí,
 • vhodnosti umiestnenia stroja v prevádzke z hľadiska mikroklimatických podmienok v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
 • vybavenia pracoviska (v prípade potreby) vhodným odsávacím zariadením,
 • vzájomného prepojenia bezpečného ovládania jednotlivých strojov (v prípade prevádzkových komplexov, technologických liniek a pod.),
 • vybavenia pracoviska predpísanými osobnými ochrannými prostriedkami (OOPP).

Súčasne prehliadky strojov sa vykonávajú z hľadiska všeobecných bezpečnostných požiadaviek na vyhotovenie (stav) posudzovaných strojov v súlade so súvisiacimi technickými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. prílohou I  NV SR č. 436/2008 Z. z.) a STN (napr. STN EN ISO 12100).

Prehliadky strojov sú zamerané hlavne na to:

 • ako je stroj vybavený základnými prostriedkami na jeho ovládanie a riadenie (zvolená kategória bezpečnostnej časti ovládania, vhodnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť použitých ovládacích - riadiacich prvkov systémov stroja),
 • ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí (štítkami: typové, výrobné, výstražné značky a pod.
 • ako stroj spĺňa ochranné opatrenia proti mechanickému ohrozeniu
 • ako stroj spĺňa ochranné opatrenia pred ostatnými ohrozeniami
 • či má návod na používanie v rozsahu stanovenom súvisiacimi predpismi a normami (napr. čl. 1.7.4 prílohy I k NV SR č. 436/2008 Z. z.)
 1. Skúšky strojov sa vykonávajú sa podľa súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na skúšanie strojov a sú zamerané na overenie kritických bezpečnostných funkcií stroja, ktorých zlyhanie má za následok okamžité zvýšenie rizika zranenia, poškodenia zdravia resp. vznik materiálnych škôd, atď. Predmetné skúšky strojov sú zamerané hlavne na overenie:

 • špecifických bezpečnostných funkcií určených na priame dosiahnutie bezpečnosti stroja v prevádzke,
 • podmienené bezpečnostné funkcie (kritické bezpečnostné funkcie stroja iné ako špecifické).

Na záver skúšok stroja sa vykoná overenie nepriamych bezpečnostných funkcií stroja t. j. funkcií stroja, ktorých zlyhanie nevytvára okamžité nebezpečenstvo, avšak znižuje úroveň bezpečnosti stroja.

Po prehliadke a/alebo skúške TI vyhodnotí najmä:

 • zhodnosť zariadenia s posudzovanou technickou dokumentáciou,
 • vyznačenie prípadných zmien v technickej dokumentácii,
 • správnu funkciu ochranných a zabezpečovacích zariadení,
 • výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,
 • doklady k stroju (atesty, skúšobné protokoly, technickú správu, inšpekčnú správu, osvedčenie o inšpekcii, inšpekčný certifikát, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia bezpečnosti stroja,
 • ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť stroja.

Prehliadky a skúšky prevádzkovaných strojových zariadení a technológií (Posudzovanie strojov v prevádzke)

Prehliadky a skúšky už prevádzkovaných strojov sa metodicky vykonávajú rovnakým spôsobom ako pri nových strojoch v rozsahu posúdenej (schválenej) sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia v súlade s prílohou č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
Prehliadky alebo skúšky dovezených už prevádzkovaných zariadení sa môže vykonať aj súčasne s posúdením predloženej technickej dokumentácie. Po posúdení predloženej dokumentácie, vykonaní prehliadky alebo skúšky sa vystaví na dokumentáciu, skúšku a zariadenie jedno spoločné Odborné stanovisko („OS“).

 

Najčastejšie zistené nedostatky z posudzovania

A. Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na použitie“ strojového zariadenia prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.4.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 neobsahuje:

1. Všetky informácie o predpokladanom použití strojového zariadenia a o jeho všetkých prevádzkových režimoch určenie použitia strojového zariadenia, vrátane všetkých pokynov na bezpečné a správne používanie stroja a upozornenia na zostatkové riziká.

2. Pracovisko alebo pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha.

3. Pokyny na bezpečné:

 • uvedenie do prevádzky,
 • používanie,
 • manipulovanie (s udaním hmotnosti strojového zariadenia, ako aj jeho jednotlivých častí, ak sa prepravujú oddelene),
 • inštalovanie,
 • namontovanie a demontáž,
 • nastavenie,
 • interval kontrolných a vykonávania údržby vrátane bežnej údržby a odstraňovanie porúch vzniknutých v priebehu práce,
 • zapracovanie obsluhy v prípade potreby,
 • použitie nástrojov a náradia, ktoré sa majú pripojiť k strojovému zariadeniu, ak je to potrebné.


4. Návod na používanie nie je v štátnom jazyku a neobsahuje upozornenie na nevhodný spôsob používania strojového zariadenia.

5. Návod na používanie neobsahuje príslušné nákresy a schémy (napr. kinematické, hydraulické, pneumatické, schémy ovládania, vrátane nevyhnutných schém:
funkčných, montážnych, na opravy a údržbu a pod.), ako aj všetky významné informácie najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, nevyhnutné na uvedenie do prevádzky, na údržbu, prehliadky, overenie správneho chodu a prípadnú opravu strojového zariadenia.

6. V návode na používanie nie sú uvedené pokyny (opatrenia) na inštaláciu a montáž, z hľadiska zníženia hluk a vibrácií, ako aj ďalších rizík.

B. Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - prehliadky a skúšky strojových zariadení z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Najčastejšími zistenými nedostatkami sú:

 1. Chýba označenie stroja (názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby).
 2. Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia zodpovedajúce pracovným operáciám (vnútorné aj vonkajšie osvetlenie strojového zariadenia).
 3. Ovládací systém nie je bezpečný a spoľahlivý aby zabránil vzniku nebezpečným situáciám.
 4. Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie.
 5. Strojové zariadenie sa môže uviesť do chodu aj neúmyselnou činnosťou. Uvedené neúmyselné spustenie strojového zariadenia je možné aj pri opätovnom spúšťaní po jeho zastavení z akejkoľvek príčiny.
 6. Každé pracovné miesto strojového zariadenia nie je vybavené ovládačom na zastavenie určitých alebo všetkých pohybujúcich sa častí strojového zariadenia. Povel na zastavenie strojového zariadenia musí byť nadradený povelom na uvedenie stroja do chodu. Po zastavení strojového zariadenia alebo jeho nebezpečné časti sa musí prerušiť prívod energie do príslušného pohonného zariadenia. 
 7. Strojové zariadenie v odôvodnenom prípade nie je vybavené zariadením na núdzové zastavenie. 
 8. Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokovateľným v každej polohe.
 9. Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie.
 10. Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
 11. Pohyblivé časti strojového zariadenia vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Strojové zariadenie nie je vybavené krytmi alebo ochrannými zariadeniami. 
 12. Strojové zariadenie nie je vybavené príslušnými pevnými a/alebo pohyblivými (vrátane nastaviteľných) ochrannými krytmi a/alebo inými ochrannými zariadeniami (napr.: svetelné závory a clony, nášlapové mostíky a pod.) na ochranu pred ohrozením pohyblivými vonkajšími časťami (ako napr. hnacie remenice, pásy, ozubené kolesá a pod. alebo pohybujúcimi sa pracovnými časťami v pracovnom priestore). Ochranné zariadenia nie sú nastaviteľné len zámernou manipuláciou (napr.: nástrojom, kľúčom a pod.)
 13. Strojové zariadenie má prístupné povrchy (vedenia médií) s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu.
 14. Strojové zariadenie predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo prehriatia (* alebo spôsobeného plynmi, kvapalinami, prachom, parami alebo inými látkami vznikajúcimi, prípadne používanými v strojovom zariadení).
 15. Strojové zariadenie presahuje dovolenú emisiu hluku.
 16. Laserové vybavenie strojového zariadenia má nedostatočné krytie žiarenia vzniknutého odrazom alebo rozptylom vrátane sekundárneho žiarenia.
 17. Strojové zariadenie predstavuje ohrozenie spôsobené emisiami plynov, pár, tekutín alebo prachom a pod. Zariadenie nie je vybavené vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením umiesteným pri zdroji ohrozenia.
 18. Prístup k miestu obsluhy (schody, rebríky, pracovné plošiny a pod.) nie sú vyhotovené tak, aby sa zabránilo pošmyknutiu, potknutiu alebo pádu na týchto častiach alebo z nich.
 19. Strojové zariadenie nemá bezpečný prístup k všetkým miesta dôležitým na činnosť počas pracovnej operácie, nastavenia a údržby.
 20. Strojové zariadenie nie je vybavený prostriedkom na odpojenie od všetkých energetických zdrojov – centrálny ovládač.
 21. Centrálny ovládač nie je zreteľne označený a uzamykateľný.
 22. Výstražné zariadenie nespĺňa požiadavky osobitných predpisov týkajúcich sa bezpečnostných farieb a značiek.