O nás

Technická inšpekcia, a.s. VYKONÁVA:

Činnosti uvedené na letáku s názvom: „ČINNOSŤ TECHNICKEJ INŠPEKCIE, a.s.“

 1. Technická inšpekcia, a.s. je akreditovaný inšpekčný orgán typu A, spôsobilosť vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17020.
 2. Technická inšpekcia, a.s. má aj akreditovaný certifikačný orgán na výrobky podľa normy STN EN 45011, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN 45011. Od 1.02.2014 má prepracovaný systém kvality podľa normy STN EN ISO/IEC 17065.
 3. Technická inšpekcia, a.s. má aj akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva (ISO 9001 a OHSAS 18001) podľa normy STN EN ISO/IEC 17021, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17021.
 4. Technická inšpekcia, a.s. má aj akreditovaný certifikačný orgán osôb podľa normy STN EN ISO/IEC 17024, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17024
 5. Technická inšpekcia, a.s. je Oprávnená právnická osoba (č. OPO–000001–06) na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.
 7. Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC - 169.
 8. Technická inšpekcia, a.s. je Notifikovanou osobou NB 1354.
 9. Činnosti na štyroch rovnocenných pracoviskách (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Košice).
 10. Činnosti za úhradu na základe Pravidiel pre stanovenie ceny výkonov Technickej inšpekcie, a.s. č. 23/CN/TI alebo sa cena stanovuje na základe dohody.
 11. Činnosti do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti.
 12. IČO: 36 653 004
  DIČ: 2022210608
  IČ DPH: SK2022210608
 13. Bankové spojenie pre SEPA úhrady: 
  Štátna pokladnica číslo účtu IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 
  BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
 14. Bankové spojenie mimo SEPA : 
  IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365
  BIC/SWIFT: SUBASKBX

  sprostredkujúca banka/intermediary bank : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia 
 15. Dokladom o vykonanej platbe je výpis z účtu alebo ústrižok poštovej poukážky.