Overovanie bezpečnosti

Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb

Technická inšpekcia, a.s. overuje odborné vedomosti fyzických osôb v zmysle § 16 ods. 1 zákona na vykonávanie činností podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona (skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a obsluha vyhradeného technického zariadenia) v zmysle právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáva doklad o overení odborných vedomostí.

Technická inšpekcia, a.s. po úspešnom overení odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydáva doklad o overení odborných vedomostí pre príslušný rozsah a druh zariadenia:

 • revízny technik podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • obsluha podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • osoba na opravy podľa § 18 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • elektrotechnik podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s. pre elektrotechnikov podľa § 21 až 23 vyhlášky vydáva Osvedčenia ako osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie.

Technická inšpekcia, a.s. podľa § 14 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ako oprávnená právnická osoba overuje odborné vedomosti fyzických osôb na vykonávanie týchto činností :

a) odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových zariadení - revízny technik
b) opráv vyhradených tlakových zariadení - osoba na opravu
c) obsluhy vyhradených tlakových zariadení

Overovanie odborných vedomostí je vykonávané na základe vyplnenej žiadosti – prihlášky, ktorú je možné vyzdvihnúť na pracovisku TI, alebo vyplniť z internetovej stránky.

Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je :

a) vek najmenej 18 rokov ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nestanovujú inak
b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu, napr. vyhláška č. 508/2009 Z. z.
c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom napr. vo vyhláške č. 356/2007 Z. z.

Dátum, čas a miesto konania overovania odborných vedomostí sa oznámi fyzickej osobe pozvánkou na skúšku najmenej 15 dní pred konaním.

Po overení odborných vedomostí osôb na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. doklad o overení odborných vedomostí.

Po overení odborných vedomostí osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. doklad o overení odborných vedomostí.

Osvedčenie alebo preukaz vydáva inšpektorát práce príslušný podľa miesta overenia odborných vedomostí.

Postup overovania odbornej spôsobilosti

Základná skúška

 1. Overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na základe vyplnenej žiadosti a potvrdenej zdravotnej spôsobilosti
 2. Overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva skúškou pred skúšobnou komisiou
 3. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti
 4. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Kritérium je 80 % správnych odpovedí.
 5. Ústna časť je zameraná na:

    a) rozbor chybných otázok v teste
    b) znalosti postupov pri vykonávaní konkrítnej činnosti
    c) znalosti bezpečnostno - technických požiadaviek
    d) znalosti príslušných predpisov a noriem

Opakovaná (oprávna) skúška

 1. Vykonáva sa v prípade, ak neboli splnené požiadavky základnej skúšky
 2. Počet opakovaných skúšok je neobmedzený
 3. Rozsah opakovanej skúšky určuje skúšobná komisia
 4. Opakovaná skúška sa koná v rozsahu základnej skúšky

Doplnková skúška (rozšírenie)

 1. Postup je rovnaký ako pri základnej skúške
 2. Predmetom skúšky sú oblasti, o ktoré sa ma rozsah rozšíriť