Zákaznícky servis

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Technická inšpekcia, a.s. so sídlom Trnavská cesta 56, Bratislava 821 01, IČO: 36 653 004 ako prevádzkovateľ informuje svojich klientov – dotknuté osoby, že ich osobné údaje v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise, a ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu, bude spracúvať na účely vykonávania podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 508/2009 Z. z., vyhláškou č. 356/2007 Z. z. a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov po uplynutí lehôt v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Prevádzkovateľ nevyužíva činnosť sprostredkovateľov na spracúvanie osobných údajov svojich klientov. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa zabezpečuje zodpovedná osoba. So svojimi pripomienkami a žiadosťami ju môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy na osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese spoločnosti:

Technická inšpekcia, a.s.,
Trnavská cesta 56,
Bratislava 821 01. 

Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.