Overovanie bezpečnosti

Odborné a záväzné stanovisko k daňovým skladom

Daňovým skladom sa rozumie miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú v zmysle § 2 ods. 1e) zákona č. 106/2004 Z. z.

V zmysle § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Žiadosť musí okrem  údajov uvedených v osobitnom predpise obsahovať aj prílohy, z ktorých jedna je podľa § 19 ods. 2 písm. i) odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva komplexné posúdenie daňového skladu pri ktorom sa zameriava na kontrolu:

  • prístupových ciest
  • vnútorných komunikácií
  • ochrany objektu pred bleskom
  • rozmiestnenie technických zariadení, manipulačných priestorov
  • technologických častí, strojov, elektroinštalácie daňových skladov
  • miestneho prevádzkového predpisu
  • kontrolu vykurovania, zdroja tepla
  • zariadení na odvod spalín
  • prípadných vyhradených technických zariadení

Po ukončení inšpekčnej činnosti a jej pozitívnom výsledku TI, a.s. vydáva „Odborné a záväzné stanovisko“ k bezpečnej prevádzke daňového skladu.

Kontakty na Technickú inšpekciu, a.s. – pracovníci zodpovední za koordináciu činností súvisiacich s komplexným posúdením daňového skladu.

Pracovisko Bratislava:
Ing. Samuel Maljarčik  02/57267030 maljarcik@tisr.sk 
Ing. Zdena Bajnerová   02/57267031 bajnerova@tisr.sk

Pracovisko Nitra:  
Ing. Zuzana Ivančíková 037/7920737 ivancikova@tisr.sk

Pracovisko Banská Bystrica:  
Ing. Danica Barnová 048/4722628 barnova@tisr.sk

Pracovisko Košice:
ng. Gabriela Krišková 055/7208130  kriskova@tisr.sk
Ing. Jana Matvejová, 055/7208131matvejova@tisr.sk