X

Odborné články

Všetky odborné články


Prečo si vybrať technickú inšpekciu?

Dôveryhodnosť

Naša dôveryhodnosť
je garantovaná štátnymi orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky 
(NIP, SNAS, ÚNMS SR) 

Odbornosť, nezávislosť a nestrannosť

Našej práci rozumieme a nedáme sa v našom úsudku a rozhodovaní ovplyvniť, čo garantujú
aj akreditácie SNAS

Technické vybavenie bez konkurencie

Disponujeme modernou prístrojovou a meracou technikou, ktorá nám umožňuje objektívne zistiť bezpečnostné parametre zariadení vo Vašich prevádzkach

Komplexnosť služieb technickej bezpečnosti

Sme jediným subjektom poskytujúcim komplexné služby v oblasti bezpečnosti technických zariadení od ich návrhu, konštrukcie a počas prevádzky až po ich vyradenie z prevádzky

Poctivý prístup

V prípade negatívnych zistení pravdivo komunikujeme s klientom a pomáhame mu poskytnutím všetkých relevantných informácií tak,
aby mohol odstrániť nedostatky

Systém manažérstva kvality

Je vybudovaný na základe
požiadaviek normy 
STN EN ISO/IEC 17020 tak,
aby poskytoval klientovi dôveru vo vykonávanú inšpekčnú
a certifikačnú činnosť. 
Je pravidelne preverovaný posudzovaniami 
SNAS

Proklientsky prístup

Spokojný klient
je vypočutý,
pochopený
a informovaný klient

Európska úroveň služieb

Prácu vykonávame v súlade s postupmi podľa európskych predpisov a globálnych
technických noriem

Prehľad  činností

Skúšky zariadení

 • Úradné skúšky pred a po uvedení do prevádzky
 • Posudzovanie strojov a technológií
 • Posudzovanie vykurovacích a klimatizačných systémov
 • Certifikácia zariadení
 • Skúšky chladiacich zariadení

Posudzovanie dokumentácie zariadení a stavieb

 • Kontrukčná dokumentácia technických zariadení
 • Projektová dokumentácia stavieb
 • Dokumentácia strojových zariadení a technológií

Firmy a organizácie

 • Oprávnenia na činnosti súvisiace s vyhradenými technickými zariadeniami
 • Oprávnenia na skúšanie tvárniacich strojov
 • Oprávnenia pre zahraničné subjekty
 • Certifikácia podľa                 ISO 9001 a ISO 18001

Fyzické osoby

 • Doklady a preukazy na obsluhu zariadení, opravy a skúšky zariadení
 • Odborné prípravy a skúšanie revíznych technikov, obslúh a osôb na opravy
 • Certifikácia osôb

Naše  dokumenty  odbornej  spôsobilosti

Poverenie č.1 DÚ na RID Poverenie č.1 DÚ na RID
Poverenie č.2 DÚ na RID Poverenie č.2 DÚ na RID
Ochranná známka Ochranná známka
NIP OVO - oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb NIP OVO - oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb
NIP OPO - oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení NIP OPO - oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
Osvedčenie o akreditácii I-001 inšpekčný orgán typu A podľa ISO IEC 17020 Osvedčenie o akreditácii I-001 inšpekčný orgán typu A podľa ISO IEC 17020
Osvedčenie o akreditácii O-010 na certifikáciu osôb podľa ISO IEC 17024 Osvedčenie o akreditácii O-010 na certifikáciu osôb podľa ISO IEC 17024
Osvedčenie o akreditácii Q-012 na certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 9001 Osvedčenie o akreditácii Q-012 na certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 9001
Osvedčenie o akreditácii P-019 na certifikáciu výrobkov podľa ISO IEC 17065 Osvedčenie o akreditácii P-019 na certifikáciu výrobkov podľa ISO IEC 17065
Osvedčenie o akreditácii R-046 na certifikáciu systémov manažérstrva BOZP podľa ISO 45001 Osvedčenie o akreditácii R-046 na certifikáciu systémov manažérstrva BOZP podľa ISO 45001
oprávnenie Banský úrad oprávnenie Banský úrad
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR - predlženie autorizácie Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR - predlženie autorizácie

Zobraziť všetky