Overovanie bezpečnosti

Bezpečnosť detských ihrísk po zrušení zákona č. 371/2019 Z. z.

Pri predkladaní návrhu zákona, ktorým sa zrušil zákon č. 371/2019 Z. z. o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska,  Ministerstvo hospodárstva SR deklarovalo, že zrušením zákona č. 371/2019 Z. z. nedôjde k zbaveniu sa zodpovednosti výrobcov, dodávateľov a vlastníkov detských ihrísk  za  ich  vyhovujúci  stav  v zmysle  ostatných  právnych  predpisov,  pričom  sa odvoláva na  smernicu  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2001/95/ES  z  3.  decembra  2001 o  všeobecnej  bezpečnosti  výrobkov,  ktorá  je  transponovaná  nariadením  vlády  Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Čo teda  hovorí príslušné NV SR č. 404/2007 Z.z.

Nariadenie  vlády  upravuje  povinnosti  výrobcov,  dovozcov,  dodávateľov  a predávajúcich v oblasti bezpečnosti výrobkov ako aj požiadavky na bezpečnosť výrobku.

Keďže po zrušení zákona 371/2019 Z.z. a po už predošlom zrušení NV SR č. 349/2010 Z.z. (2.4.2019), zariadenia  detských  ihrísk  nie  sú  viac  určeným  výrobkom  v zmysle  zákona č.  56/2018  Z.z. a ani  neexistuje  vnútroštátny  predpis  na  zaistenie  bezpečnosti  takýchto výrobkov, bezpečnosť  výrobku sa posudzuje podľa NV SR č.  404/2007 Z.z a to konkrétne v zmysle § 3 ods. 4.

Čo to znamená pre výrobcov zariadení detských ihrísk na Slovensku?

Slovenskí výrobcovia zariadení detských ihrísk sú povinný dodať na trh len bezpečné výrobky čo vedia zabezpečiť dodržiavaním požiadaviek NV SR č. 404/2007 Z.z.  a majú teda viacero možností ako preukázať  bezpečnosť  svojich výrobkov,  avšak   určite ten najjednoduchší je dodržaním slovenských technických noriem, v tomto prípade konkrétne technických noriem STN EN 1176.

Dodržanie  technických  noriem  STN  EN  1176  nemusí  však  výrobca  dokazovať  nezávislým posúdením  treťou  stranou  (napr.  autorizovanou  osobou  alebo  inšpekčným  orgánom)  ako v minulosti   a   ani   vydaním   vyhlásenia   o zhode.   Deklaruje   to   len   v rámci sprievodnej dokumentácie k výrobkom a potvrdením, že výrobok je vyrobený v zhode s STN EN 1176.

Okrem uvedeného majú výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia naplniť svoje povinnosti, ktoré im ustanovuje § 4 NV SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Na výrobky, ktoré sa k nám dostávajú zo zahraničia z krajín EÚ sa pozeráme ako na bezpečné ak spĺňajú predpisy na zaistenie bezpečnosti výrobkov, ktoré sú platné v jednotlivých krajinách výrobcov. Najčastejšie dokladované certifikátom o zhode s EN 1176.

Čo to znamená pre vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk na Slovensku?

Taktiež      prevádzkovatelia      nie      sú      zbavení      povinnosti      udržiavať zariadenia v prevádzkyschopnom  a bezpečnom  stave.  Tiež  najjednoduchší  spôsob  ako  napĺňať tieto povinnosti  je  dodržiavaním  slovenských  technických  noriem,  nakoľko  tieto  neupravujú len konštrukčné  riešenie  zariadení  ale  aj  ich  prevádzkovanie.  Prevádzku  detských  ihrísk rieši konkrétne  technická   norma  STN  EN  1176  –  7.  Zariadenie   a povrch   detských ihrísk na inštaláciu, kontrolu, prevádzku a údržbu. Pri zabezpečení, že zariadenia budú v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave je tiež dôležité dodržiavať pokyny na kontrolu a údržbu stanovené výrobcom zariadení.

STN EN 1176 – 7, okrem iného, predpisuje 4 druhy kontrol, ktoré sa majú vykonávať na detských ihriskách:

  1. kontrola po ukončení montáže
  2. hlavná ročná kontrola
  3. prevádzková kontrola
  4. bežná vizuálna kontrola

Pri prvej kontrole je požiadavka aby tieto kontroly vykonávali nezávislé, oprávnené osoby, ktoré nijakým spôsobom nie sú účastné na návrhu, projektovaní, výrobe, inštalácii zariadení a povrchov detského ihriska.

Hlavnú ročnú kontrolu by mali vykonávať tiež oprávnené osoby avšak tu sa už musí prihliadať aj na pokyny výrobcov daného zariadenia alebo povrchu.

Prevádzkovú a bežnú vizuálnu kontrolu si môžu prevádzkovatelia/vlastníci vykonávať vo svojej réžii, svojimi zamestnancami, ktorí musia byť tiež oprávnení na túto činnosť.

Keďže sa tu vyskytuje pojem „oprávnená osoba“, je potrebné ho vysvetliť. V tomto prípade sa tento pojem  nemyslí  tak,  že  má  ísť  o osobu  s osobitným  oprávnením  na  činnosť  ale  je  to preklad z anglického výrazu „competent person“ (všade sa competent person prekladá ako oprávnená osoba)   a znamená   „Osoba   vhodne   vyškolená,   vedomosťami   a praktickými skúsenosťami kvalifikovaná na vykonávanie požadovanej úlohy.

Zaručuje  sa  tým,  že  požadované  úlohy  nevykonáva  úplný  laik  v danej  oblasti.  Minimálna požiadavka je školenie a prax v danej oblasti.

Kompetencie osôb, požiadavky na ich vzdelanie, kvalifikačné predpoklady a skúsenosti pre jednotlivé druhy kontrol nie sú normou určené.

Norma dáva možnosť aby vychádzali z národných predpisov alebo sa technická norma odvoláva na CEN/TR 17207:2018, ktorá na Slovensku vyšla ako TNI/CEN TR 17207 : 2019 Detské ihriská a rekreačné areály. Rozsah pre kompetentnosť inšpektorov ihrísk.