Overovanie bezpečnosti

Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.

Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov má za cieľ zlepšiť a optimalizovať prevádzku kontrolovaných zariadení. V prípade, že sa táto kontrola nevykonáva, hrozí vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi pokuta. Tá avšak nehrozí, ak sú výsledky kontroly nepriaznivé. Výsledkom kontroly sú odporúčania, ktoré sú pre vlastníka (správcu) alebo prevádzkovateľa dobrovoľné a nie je povinný ich vykonať. Požiadať o tento výkon môžete tu.

Aké zariadenia treba kontrolovať?

  1. vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu teplej vody v budove. Ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj rozšírená kontrola vykurovacieho systému podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
  2.  klimatizačné systémy s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

Povinnosti vlastníka budovy

a) zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému, 
b) uchovávať správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly, 
c) pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi, 
d) pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému odovzdať kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.

Termíny  na zabezpečenie kontroly kotlov

Menovitý výkon kotla

[kW]

Palivo

Interval pravidelnej kontroly

[rok]

Rodinné domy
a bytové domy

Iné budovy

 od 20 do 30 vrátane

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

10

7

zemný plyn

15

12

biomasa, bioplyn

15

12

od 30 do 100 vrátane

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

4

4

zemný plyn

6

6

biomasa, bioplyn

6

6

 od 100

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

2

2

zemný plyn

3

3

biomasa, bioplyn

2

2

Termíny na zabezpečenie kontroly klimatizačného systému

Menovitý výkon klimatizačného systému

[kW]

Interval pravidelnej kontroly

[rok]

od 12  do 50 vrátane

8

od 50  do 250 vrátane

6

od 250  do 1000 vrátane

4

od 1000

2

Postup kontroly

  • pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov zabezpečuje vlastník budovy (zmluvou o správe je možné  previesť povinnosť na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu budovy alebo správcu vykurovacieho alebo klimatizačného systému),
  • vlastník budovy si objedná kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby, požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly oznámi oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania pravidelnej kontroly.

Požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly:

  • prevádzkyschopnosť vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
  • zabezpečenie dostatočného množstva paliva,
  • prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
  • dostupnosť projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému.