Overovanie bezpečnosti

Úradná skúška vyhradených technických zariadení

(§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona úradné skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) na vyhradených technických zariadeniach vrátane ich označenia a vydávania príslušných dokladov.

Úradná skúška je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy. Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia skupín A - rozdelenie jednotlivých VTZ si môžete pozrieť tu. Taktiež si na stránke TI môžete pozrieť normy, ktoré sú vhodné na posúdenie vybraných zariadení.

Úradná skúška sa vykonáva:

 1. po ukončení výroby (s výnimkou určených výrobkov) a montáže vyhradeného technického zariadenia,
 2. pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky (na mieste budúcej prevádzky),
 3. po ukončení opravy tlakového celku zváraním pri vyhradených tlakových a plynových zariadeniach,
 4. po ukončení rekonštrukcie vyhradeného technického zariadenia.

Žiadateľ na skúšku zabezpečí:

 1. konštrukčnú dokumentáciu, ktorá bola predložená na posúdenie a dokument o jej posúdení, alebo,
 2. v prípade určených výrobkov vyhlásenie o zhode resp. postačuje označenie zariadenia označením CE,
 3. správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach ostatných zariadení,
 4. ostatné potrebné doklady (po vzájomnej dohode),
 5. v prípade potreby revízneho technika,
 6. pomocných pracovníkov, ak sú potrební,
 7. spôsobilú obsluhu zariadenia, ak sa vyžaduje.

Úradná skúška sa vykonáva na základe žiadosti
Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. - kontakty