Certifikácia

Technická inšpekcia, a.s. na základe akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva:

Certifikáciu systémov manažérstva kvality – posúdenie zhody s požiadavkami ISO 9001 v určitej oblasti činnosti a dohľad nad systémom manažérstva kvality žiadateľa.

Certifikáciu systémov manažérstva kvality Technickou inšpekciou, a.s. je možné využiť aj pri moduloch posudzovania zhody. Všeobecne sa systém manažérstva kvality týka nasledovných modulov:

MODUL D – výroba, výstupná kontrola a skúšanie

MODUL E – výstupná kontrola a skúšanie výrobku

MODUL H – návrh, výroba, výstupná kontrola a skúšanie

Certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – posúdenie zhody s požiadavkami ISO 45001 a dohľad nad systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadateľa.

ISO 45001 určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a umožňuje organizáciám riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Technická inšpekcia, a.s. vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní auditu systému manažérstva kvality alebo systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci certifikát na príslušný systém manažérstva s platnosťou na 3 roky. Počas doby platnosti certifikátu vykonáva dohľad nad plnením podmienok certifikácie a to uskutočňovaním periodických auditov minimálne raz za rok.