Certifikácia

Technická inšpekcia, a.s. na základe akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva certifikáciu osôb, ktoré vykonávajú skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a obsluhu na vyhradených technických zariadeniach podľa §14 ods. 1 písm c) zákona č. 124/2006 Z. z. a certifikáciu fyzických osôb na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry podľa požiadaviek EN ISO/IEC 17024. V prípade záujmu môžete vyplniť univerzálnu žiadosť na našej stránke.

Po úspešnom absolvovaní overenia vedomostí Technická inšpekcia, a.s. vydá žiadateľovi certifikát v súlade s normou EN ISO/IEC 17024.

Oblasť a rozsah spôsobilosti

Oblasť spôsobilosti overovania odbornej spôsobilosti a certifikácie sa týka fyzických osôb, ktoré vykonávajú :

a) skúšky vyhradených technických zariadení,
b) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
c) opravy vyhradených technických zariadení,
d) obsluhu vyhradených technických zariadení,
podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.
e) projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení

Rozsah spôsobilosti certifikačného orgánu TI CO na oblasť a činnosť, ktoré sú predmetom certifikácie vrátane predpisov, ktoré ju charakterizujú je uvedený v tabuľkovej forme.

Položka  

Typ / kategória činnosti

1.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky,opravy, obsluhu vyhradených tlakových zariadení

2.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie tlakových zariadení

3.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky,opravy, obsluhu vyhradených zdvíhacích zariadení

4.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie zdvíhacích zariadení

5.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky,opravy, obsluhu vyhradených elektrických zariadení

6.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, obsluhu vyhradených plynových zariadení

8.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie plynových zariadení

Postup pri  certifikácii osôb

TI CO žiadosť preskúma a potvrdí, že:

 1. certifikačný orgán je schopný poskytnúť žiadanú certifikáciu,
 2. certifikačný orgán môže primeraným spôsobom splniť špeciálne potreby žiadateľa, ako je znalosť jazyka a/alebo akceptuje jeho indispozície (zdravotné, telesné),
 3. žiadateľ má požadované, špecifikované vzdelanie, prax, školenie a výcvik,
 4. ak žiadateľ má záujem o poskytnutie podrobného aktuálneho popisu certifikačného procesu tak sa mu vyhovie.

Ak sú uvedené požiadavky splnené, zamestnanec sekretariátu pracoviska TI CO zašle kandidátovi (žiadateľovi) pozvánku na skúšku tak, aby ju dostal najmenej 15 dní pred konaním skúšky.

Pred začatím posudzovania odborných vedomostí – certifikácie kandidát predloží skúšobnej komisii na kontrolu doklady o absolvovanom vzdelaní a odbornej praxi v oblasti, ktorá je predmetom posudzovania. Môžu byť priložené aj ďalšie doklady o činnosti v oblasti požadovanej certifikácie – publikačnej a pedagogickej, o mimoškolskom vzdelaní, o účasti na školeniach, seminároch, kurzoch.

Pred začatím posudzovania musí byť uhradená cena za posudzovanie. Termíny skúšok osôb vykonávaných na jednotlivých pracoviskách TI CO sú každoročne zverejnené

Skúška kandidáta sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa robí formou testu. Každý test obsahuje stanovený počet otázok. Odpoveď na každú otázku má formu výberu z troch možných, z ktorých vždy je jedna správna. Kandidát vyhovie tejto časti skúšky, ak získa minimálne 80% bodov z maximálneho počtu bodov z každého testu.

Ak nezíska 80% bodov z daného testu, nevyhovel a nie je ďalej skúšaný pre daný rozsah.

Ústna časť skúšky nadväzuje na písomnú a celkový počet otázok je minimálne štyri otázky z danej oblasti. Každá otázka sa hodnotí osobitne a hodnotenie „vyhovel“ je vtedy, ak kandidát na otázku zodpovedal vyčerpávajúco s pochopením princípov a preukázal schopnosť aplikácie na rôzne praktické situácie.

Na podklade informácií a dokladov získaných počas certifikačného procesu skúšobnou komisiou o vydaní certifikátu rozhodne riaditeľ pracoviska.

Ak sa riaditeľ pracoviska rozhodne nevydať certifikát, navrhne kandidátovi opakovanú opravnú skúšku alebo jej časť. Kandidát v tomto prípade musí mať možnosť vyjadriť sa k procesu posudzovania.

Kandidátovi po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu vydá certifikát územne príslušné pracovisko TI, a.s. Certifikát má formu tlačiva s ochrannými znakmi a obsahuje údaje, ktoré vyžaduje norma. Certifikát je platný 5 rokov.
Prehľad osôb, ktorým boli vydané certifikáty, zverejňuje TI CO pravidelne na www.tisr.sk

Za preverenie odborných vedomostí a certifikáciu fyzických osôb zaplatí žiadateľ cenu stanovenú v Cenníku výkonov Technickej inšpekcie, a.s. ktorý je k dispozícii na pracoviskách TI, a.s.

Recertifikácia 

Recertifikácia je proces posudzovania zhody so súčasnými certifikačnými požiadavkami s cieľom zistiť, či certifikovaná osoba aj naďalej plní certifikačné požiadavky. Výbor pre schému TI CO stanovil recertifikačné obdobie na päť rokov, pričom bral do úvahy tieto dôvody:

 • vývoj priemyselnej výroby a s tým spojená výroba a prevádzka nových, dokonalejších a náročnejších technických zariadení,
 • v súvislosti s uvedeným meniace sa nároky na odborné vedomosti certifikovaných osôb,
 • meniace sa všeobecne záväzné predpisy a technické normy.

Recertifikácia certifikovaných osôb na obnovenie platnosti certifikátu sa vykonáva:

 • preskúšaním na pracovisku TI, a.s., alebo
 • pozorovaním pri činností a vyhodnotením na mieste výkonu, alebo
 • podrobným pohovorom, alebo
 • posúdením výstupných dokumentov vydaných certifikovanou osobou, alebo
 • praktickou skúškou na mieste výkonu

Recertifikácia je ukončená vydaním nového a odovzaním pôvodného certifikátu.
Oblasť certifikácie je možno rozšíriť príp. aj zúžiť.

Používanie certifikátov a loga/značiek

TI CO neposkytuje možnosť používať logo/značku certifikovanou osobou. Certifikovaná osoba pri prevzatí certifikátu potvrdí písomnú dohodu o zásadách správneho používania certifikátu podľa čl.9.7.2 normy.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov certifikačného orgánu, TI CO prijme opatrenia, ktoré zahŕňajú nápravnú činnosť, ako je pozastavenie alebo zrušenie certifikácie na základe výsledku prerokovania zistených nezhôd s certifikovanou osobou a vedúcim certifikačného orgánu.

Požiadavky na certifikované osoby  

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie skúšok technických zariadení po ukončení výroby

Tabuľka 1

 

Por.
č.

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Kvalifikácia/Spôsobilosť

Dohľad

Recertifikácia

Vzdelanie

Prax

Vek1)

Zdrav.
spôsob.2)

1.

Skúšobný technik výrobcu EZ

ÚSO

5 rokov

18 rokov

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

2 roky

18 rokov

 1. Zákon č.124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov
 2. PL – potvrdenie od lekára

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok a na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení

Tabuľka 2 

 

Por.
č.

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Dohľad

Recertifikácia

 

Predpis1)

Kvalifikácia / Spôsobilosť

Vzdelanie 4) , 7)

Prax 4)
(roky)

Vek6)
(roky)

Zdrav.

spôsob.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Revízny technik TZ, ZZ, PZ

§ 16 ods.1

ÚSO

5

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

2

Projektant (konštruktér) VTZ- TZ, ZZ, PZ

002/PP/TI

ÚSO

5

18

 

1 krát za 5 rokov

5 rokov

2

Revízny technik EZ pre činnosť na:

§ 24

         

elektrickom zariadení

v objektoch triedy2) A a B1 pre

skupinu E1 3)

ÚSO

6

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

4

18

PL

skupinu E2 3)

ÚSO

5

18

PL

3

18

PL

skupinu E4, E5 3)

ÚSO

3

18

PL

1

18

PL

elektrickom zariadení

v objektoch triedy2) B pre

skupinu E1 3)

ÚSO

7

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

5

18

PL

skupinu E2 3)

ÚSO

6

18

PL

4

18

PL

skupina E4, E5 3)

ÚSO

5

v

PL

3

18

PL

 

Por.
č.

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Kvalifikácia / Spôsobilosť

Dohľad

Recertifikácia

Vzdelanie

Prax
(roky)

Vek1)
(roky)

Zdrav.
spôsob.2)

 

 

 

 

 

 

2.

Elektrotechnik špecialista na projektovanie
a konštruovanie pre činnosť na elektrickom zariadení

         

do 1000 V, v objektoch triedy A, B alebo B1

ÚSO

4

18

 

1 krát za 5 rokov

5 rokov

2

18

 

nad 1000 V, v objektoch triedy A, B alebo B1

ÚSO

5

18

 

3

18

 
 1. Zákon č.124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov
 2. PL – potvrdenie od lekára

 

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie opráv technických zariadení a vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom 

 

Tabuľka 3

Por.
č.

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Dohľad

Recertifikácia

Predpis 1)

Kvalifikácia / Spôsobilosť

Vzdelanie 7)

Prax
(roky)

Vek6)
(roky)

Zdrav.
spôsob. 2)

3.

Osoba na opravy

§ 18

   

TZ

§ 18 ods. 1, písm. a), b)

Vyučený 3)

4

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

ZZ

§ 18 ods. 1, písm. c)

4)

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

ÚSO

3 4)

Vyučený

4)

PZ

§ 18 ods. 1, písm. d)

Vyučený 5)

2

18

 

1 krát za 5 rokov

5 rokov

ÚSO 5)

1

PL

Elektrotechnik

§ 21

Vyučený,

USO, VŠ

___

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

Samostatný elektrotechnik

§ 22

Príl.č. 118)

Príl.č. 118)

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

Elektrotechnik na riadenie

§ 23

Príl.č. 118)

Príl.č. 118)

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

 1. Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
 2. PL – potvrdenie od lekára
 3. Vyučený v odbore strojárskom alebo hutníckom. (Pri inom vzdelaní sa prax zvyšuje na dvojnásobok)
 4. Prax pri opravách osobných a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb
 5. Vyučený resp. ÚSO v technickom odbore
 6. Zákon č.124/2006 Z. z. § 16 ods.2 v znení neskorších predpisov
 7. Absolvovanie výchovy a vzdelávania podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
 8. Príloha č. 11 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Špecifické požiadavky na osoby overované na obsluhu technických zariadení 

Tabuľka 4

 


Poradové

číslo

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky


Dohľad

 

 

Recertifikácia

 

Predpis1)

Kvalifikácia / Spôsobilosť

Vzdelanie

Prax

Vek6) 
(roky)

Zdrav. 
spôs.4)

 

 

 

4.

Obsluha parných a kvapalinových kotlov
I. až V. triedy

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik1)

18

   

I. trieda II. trieda III. trieda IV. trieda V. trieda

 

 

12 hod5)

6 mes 3)

4 mes 3)

3 mes 3)

2 mes 3)

40 hod 2)

 

PL

PL

PL

PL

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

Obsluha tlakových nádob (sk. Ab2)

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik1)

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

Obsluha tlakových zariadení
s rádioaktívnymi látkami

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik1)

18

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

skupina Af

skupina Ag

Obsluha zdvíhacích zariadení

§ 17 ods. 1 písm. b)

oboznámená s predpismi

výcvik1)

18

 

1 krát za 5 rokov

5 rokov

Mobilných a vežových žeriavov
výložníkového typu

 

12 hod5)

200_hod 5)

 

PL

Pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom

 

12 hod5)

100_hod5)

 

PL

Obsluha plynových zariadení

§ 17 ods. 1 písm. c)

oboznámená s predpismi

výcvik1)

18

   

skupina a, b, c, e, h,

1)

16 hod5)

1 mes5)

 

PL

1 krát za 5 rokov

5 rokov

skupina f

1)

16 hod5)

40 hod5)

 

PL

 1. Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
 2. Vyhláška č.25/1984 Zb. v znení vyhlášky č.75/1996 Z. z.
 3. STN 07 0710
 4. PL – potvrdenie od lekára
 5. Vyhláška č. 356/2007 Z. z.
 6. Zákon č. 124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov