Kariéra

Technická inšpekcia, a.s.

prijme inšpektora na pracovnú pozíciu:

INŠPEKTOR PRE STAVEBNÉ ČINNOSTI A DOKUMENTÁCIU

Miesto práce

Bratislava, Železničiarska 18, 811 04  Bratislava

(práca vyžaduje aj cestovanie)

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

Termín nástupu: po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou

 

Informácia o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb, najmä na účely stavebného konania ale aj iných stupňov projektovej dokumentácie z hľadiska dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby a užívania stavby,
 • vykonávanie nezávislej inšpekcie  nad technickou bezpečnosťou stavieb a ich súčastí pri ich príprave, výstavbe, prestavbe a budúcej prevádzke a nad technickou spôsobilosťou komplexov strojov a zariadení,
 • komunikácia s klientmi, najmä projektantmi, architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný inžiniering,
 • koordinácia činností s kolegami iných profesií.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 1100 – 2000 EUR - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača,              
 • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na rekreáciu, príspevok na stravovanie nad rámec zákona, MULTISPORT karta a pod.).

Zamestnanecké výhody a benefity

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka),
 • možnosť ďalšieho vzdelávania – 2x ročne odborný seminár, konferencia BTZ, kurz anglické jazyka

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie v odbore a prax

 • Stredoškolské s maturitou v odbore pozemné stavby
 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru (výhodou je stavebné zameranie) I. stupeň.
 • Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru - výhodou
 • Vítaná je prax v oblasti technických zariadení alebo v oblasti bezpečnostno-technických služieb (revízny technik, konštruktér, projektant, bezpečnostný technik, inšpektor práce, stavbyvedúci, stavebný dozor).
 • pozícia vhodná aj pre absolventa.

Za odbornú prax sa považuje výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho,  činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Jazykové znalosti

anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

práca s počítačom – používateľ Microsoft 365

​Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti, príjemné vystupovanie,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • skúsenosti z rokovaní s klientom,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • osvedčenie revízneho technika (vítané, nie je podmienkou),
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané).
   

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

 • akciová spoločnosť
 • hlavné zameranie na posudzovanie zhody a technickej bezpečnosti strojov a zariadení
 • akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu: gazdackova@tisr.sk.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania. Následne budú Vaše údaje zlikvidované.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Technická inšpekcia, a.s. získava Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä prostredníctvom životopisu a iných dokumentov, ktoré ste poskytli počas výberového konania a následne počas osobných stretnutí uskutočnených v rámci výberového konania (resp. dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Vaše osobné údaje získavame aj zo zdrojov, do ktorých ste Vaše osobné údaje pre tento účel poskytli (napr. internetová stránka www.profesia.sk) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Informácia k Politike pre dodržiavanie Etického kódexu

Technická inšpekcia, a.s. sa ako člen medzinárodnej organizácie TIC Council zaviazala dodržiavať princípy Etického kódexu. Za účelom zavedenia a dodržiavania princípov Etického kódexu vydala Technická inšpekcia, a.s. ako nástroj jednotného zabezpečenia výkonu činnosti Politiku pre dodržiavanie Etického kódexu. Princípy Etického kódexu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky, sú zverejnené na webovom sídle (https://www.tisr.sk/o-nas/sme-clenom-tic-council/eticky-kodex.html) a sú k dispozícii už aj uchádzačom o zamestnanie. Zároveň sú zamestnanci s Politikou oboznamovaní aj pri nástupe do zamestnania. Zamestnanci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s Politikou a dodržiavať princípy stanovené Politikou.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk