Overovanie bezpečnosti

Oprávnenia

Technická inšpekcia, a.s. overuje odbornú spôsobilosť žiadateľov v zmysle § 15 ods. 1 zákona na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu a vydáva oprávnenie na túto činnosť.