Odborné články k problematike VTZ

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Pohyblivé schody či pohyblivé chodníky sú zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu osôb medzi rôznymi výškovými úrovňami s najvyššou prepravnou kapacitou v porovnaní s ostatnými zdvíhacími zariadeniami. Princípom fungovania pohyblivých schodov a chodníkov je motorické poháňanie reťazovo prepojených schodov, pásov alebo paliet paliet, ktoré cyklicky obiehajú v pevnej dráhe. Prakticky sa jedná o reťazový dopravník, ktorý je obdobný s tými, ktoré sú určené na prepravu nákladu vo výrobných závodoch. Vo väčšine prípadov sa inštalujú na miesta, kde by bolo nepraktické inštalovať výťahy. Najčastejšie sa s nimi stretávame na letiskách, v metre, vo veľkých obchodných domoch, na väčších dopravných staniciach a pod.

V súčasnosti vyrábané a inštalované pohyblivé schody a chodníky musia spĺňať mnohé bezpečnostné predpisy – uplatniteľné požiadavky z prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach a požiadavky noriem pre pohyblivé schody a chodníky.  Aj napriek prísnym požiadavkám patria pohyblivé schody a chodníky medzi zdvíhacie zariadenia, na ktorých vzniká vysoký počet úrazov v celej Európe. 

Na lepšie pochopenie terminológie týkajúcej sa pohyblivých schodov a chodníkov sú na obrázku 1 znázornené základné časti pohyblivých schodov.

Obrázok č. 1: Základné časti pohyblivých schodov (zdroj: http://jeiles.com/escalator)

Technické predpisy vzťahujúce sa na pohyblivé schody a chodníky

Ako bolo už spomenuté vyššie, pohyblivé schody a chodníky musia v súčasnosti minimálne spĺňať požiadavky uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorá bola transponovaná do slovenskej legislatívy v podobe nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. Staršie pohyblivé schody a chodníky v rámci Európskej únie museli spĺňať smernicu Rady č. 93/44/EEC, ktorá dopĺňala prvú strojnú smernicu č. 89/392/EEC. Ďalšie vydanie strojnej smernice č. 98/37/ES Slovenská republika už transponovala nariadením vlády SR č. 391/1999 Z. z. Pred prijatím tohto nariadenia sa pohyblivé schody a chodníky v Slovenskej republike vyrábali, inštalovali a uvádzali do prevádzky len na základe platných Slovenských technických noriem (STN).

Ďalej uvádzam prehľad noriem používaných pre pohyblivé schody a chodníky, ktoré sú navyše chronologicky usporiadané podľa dátumu publikovania. V tomto roku bola publikovaná najnovšia norma STN EN 115-1:2018 – Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž, ktorá platí pre nové pohyblivé schody a chodníky. Táto norma obsahuje viacero podstatných zmien oproti pôvodnej norme STN EN 115-1+A1:2010. Najväčšie zmeny sa týkajú funkčnej bezpečnosti, riadiacich a bezpečnostných obvodov, ako aj spoľahlivosti celého systému.

Pre existujúce pohyblivé schody a chodníky je najlepšou voľbou použiť normu STN EN 115-2: 2010, ktorá ustanovuje pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Pomocou tejto normy možno uskutočniť analýzu technického stavu existujúcich pohyblivých schodov a chodníkov, ktorej výsledkom sú časti týchto zariadení určené na výmenu alebo úpravu z dôvodu zníženia jestvujúcich rizík.

Normy súvisiace s pohyblivými schodmi a chodníkmi sú:

 • STN EN 115-1:2018 – Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž
 • STN EN 12015:2014 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie
 • STN EN 12016:2014 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť
 • STN EN ISO 14798:2013 – Výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posudzovania a znižovania rizika
 • STN EN 115-2:2010 – Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov
 • STN EN 115-1+A1:2010 – Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž
 • STN EN 115-1:2009 – Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž
 • STN EN 12016 +A1:2009 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť
 • STN EN 115 +A1/A2:2005 – Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov
 • STN EN 12015:2005 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie
 • STN EN 12016:2005 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť
 • STN EN 13015:2002 – Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu
 • STN EN 115+A1:2001 – Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov
 • STN EN 12015:2001 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie
 • STN EN 12016:2001 – Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť
 • STN EN 627:2001 – Zásady sledovania a záznam výstupných údajov pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
 • STN 33 3565:1986 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia pohyblivých schodov
 • STN 27 4802:1985 – Pohyblivé schody. Montáž, skúšanie, prevádzka, údržba a opravy
 • STN 27 4805:1985 – Pohyblivé schody. Projektovanie, konštruovanie a výroba
 • STN 27 4800:1982 – Pohyblivé schody. Hlavné parametre

Úroveň bezpečnosti pohyblivých schodov a chodníkov

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov je často prediskutúvaná téma v rámci celej Európy. Existujúce pohyblivé schody a chodníky môžeme v rámci SR rozdeliť do troch základných skupín: prvú skupinu tvoria pohyblivé schody a chodníky, ktoré boli projektované a vyrobené podľa slovenských noriem pred účinnosťou nariadenia vlády (NV) SR č. 391/1999 Z. z. Do druhej skupiny patria pohyblivé schody a chodníky projektované a vyrobené v súlade s európskou smernicou 98/37/ES (transponovanou v SR do NV SR č. 391/1999 Z. z.), ktorá sa začala na území SR uplatňovať od 1. 1. 2000, keď SR prevzala legislatívu EÚ, ako aj európske normy. V roku 2004 bolo NV SR č. 391/1999 Z. z. nahradené NV SR č. 310/2004 Z. z., ktoré však takisto transponovalo spomínanú smernicu 98/37/ES okrem iných predpisov. Pohyblivé schody a chodníky projektované a vyrobené podľa strojnej smernice 2006/42/ES (transponovanej v NV SR č. 436/2008, ktorého účinnosť začala plynúť od 29. 12. 2009) predstavujú tretiu skupinu týchto zariadení, pre ktoré platia najnovšie predpisy a normy.

Je logické, že úroveň bezpečnosti pohyblivých schodov a chodníkov sa znižuje s pribúdajúcim vekom týchto zariadení (obr. 2). Pohyblivé schody a chodníky vyrobené podľa najnovších predpisov a noriem  majú teda úroveň bezpečnosti na najvyššej úrovni. Avšak toto tvrdenie platí za predpokladu, že na zariadení sa správne vykonáva údržba (včasná výmena opotrebovaných častí, nastavovanie a kontrola snímačov a spínačov a pod.) a vykonávajú sa predpísané kontroly a skúšky.

Obrázok č. 2: Rozdelenie pohyblivých schodov a chodníkov v SR podľa úrovne bezpečnosti (zdroj: autor)

Z hľadiska bezpečnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohyblivým schodom a chodníkom, ktoré boli projektované a vyrobené podľa STN noriem v minulom storočí (spomenuli sme ich ako prvú skupinu) a ktorých vek je viac ako 25 rokov. Pri takýchto zariadeniach sa odporúča čo najskôr použiť normu STN EN 115-2: 2010 na zvýšenie ich bezpečnosti. Takéto zariadenia môžu byť v dobrom technickom stave a aj spĺňať všetky požiadavky predpisov platných v čase uvádzania do prevádzky, avšak sú tu generované zostatkové riziká, ktoré sú početnejšie a závažnejšie v porovnaní s najnovšími pohyblivými schodmi a chodníkmi.

Odstraňovanie, resp. znižovanie zostatkových rizík je z hľadiska bezpečnosti technických zariadení základná úloha. Pri používaní pohyblivých schodov a chodníkov sa generuje relatívne vysoký počet potenciálne nebezpečných situácií. Dôkazom sú stále sa zvyšujúce počty úrazov pri používaní pohyblivých schodov alebo chodníkov.   

Medzi najčastejšie a najvážnejšie ohrozenia súvisiace s používaním pohyblivých schodov a chodníkov pre cestujúcich patria:

 • pošmyknutie, resp. pád na stupňoch/paletách/páse a nástupných/výstupných plochách
 • pád spôsobený nedostatočným odlíšením okraja stupňa (schodu)
 • zachytenie medzi krycou lištou balustrády a stupňami (schodmi)
 • zachytenie medzi dvoma stupňami (schodmi) alebo medzi dvoma paletami
 • chýbajúce stupne (schody) alebo palety
 • náraz medzi pevnými a pohyblivými časťami systému stupňov/paliet/pásov
 • nekontrolovaný pohyb alebo porucha núdzového zastavenia hnacieho stroja spôsobená chýbajúcim druhým nezávislým hlavným stýkačom
 • nadmerná rýchlosť a neočakávaná zmena smeru chodu pohonu
 • účinok nadmernej brzdnej dráhy
 • pád zapríčinený skrátenou brzdnou dráhou
 • pád cez balustrádu
 • pád spôsobený odchýlkou rýchlosti pohybu držadla
 • strih prstov medzi držadlom a balustrádou
 • vtiahnutie na vstupe držadla do balustrády
 • zachytenie medzi hrebeňom a stupňom (schodom)/paletou
 • zranenie spôsobené nevhodným, resp. chýbajúcim spínačom núdzového zastavenia
 • zranenie spôsobené nárazom tela do konštrukčných častí budovy (stena, strop, križovanie konštrukčných častí)
 • chýbajúce prostriedky, ktoré by zabraňovali použitiu na iné účely ako na prepravu osôb (napr. na prepravu nákupných vozíkov alebo vozíkov na batožinu)

Zvýšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a chodníkov

Ako sme už spomenuli, pozornosť treba venovať zvyšovaniu bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a chodníkov. Viac ako polovicu pohyblivých schodov a chodníkov v Európe  inštalovali v minulom storočí. Preto sa prijala norma STN EN 115-2:2010, ktorá ustanovuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. V rámci Európy je to jediný technický dokument, ktorý sa zaoberá problematikou bezpečnosti starších pohyblivých schodov a chodníkov. Na základe posúdenia rizík tento štandard kategorizuje rôzne riziká a rizikové situácie a uvádza aj riziká a nápravné opatrenia, ktoré možno postupne implementovať.

Autor: Ing. Richard Balluch