Odborné články k problematike VTZ

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh

Podľa STN 73 2601  čl. 182 až 187 sa vykonávali  preventívne a podrobné prehliadky  oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh v určitých lehotách. V prílohe 1 tejto normy boli zaradené žeriavy a žeriavové dráhy do výrobných skupín pretože táto norma bola koncipovaná predovšetkým pre problematiku výroby a montáže oceľových konštrukcií. Žeriavy a žeriavové dráhy, ktoré boli zaradené podľa použitia do zdvihových tried „c“ a „d“ podľa STN 27 0103, boli v skupine A, žeriavy a žeriavové dráhy zaradené do tried  „a“ a „b“ boli v skupine B. Podľa zaradenia do výrobných skupín boli určené lehoty preventívnych a podrobných prehliadok oceľových konštrukcii (ďalej len OK).

Aká je situácia dnes? Norma STN 73 2601 bola nahradená normou STN EN 1090-2: 2009, a v súčasnosti platnou STN EN 1090-2+A1: 2012. Zatriedenie OK obecne a teda i OK žeriavov a žeriavových dráh je založené na inej koncepcii a tou je trieda následkov z ich zlyhania. Zatriedenie vychádza z EN 1990-2 príloha B, ktorá poskytuje triedy následkov podľa diferencovanej  spoľahlivosti v troch úrovniach: CC1, CC2 a CC3 (tab. 1).

Vo všetkých bežných prevádzkových podmienkach môžeme u žeriavov a žeriavových dráh uvažovať s triedou CC2 t.j. stredné následky  s ohľadom na stratu ľudských životov alebo značné následky ekonomické či následky z prostredia (ide napr. o bežné výrobné haly, montážne a údržbárske dielne a pod.)

Tab.1 Orientačné zaradenie OK  žeriavov a ŽD do tried následkov

Triedy následkov

Popis

Príklady OK  žeriavov a ŽD

CC3

Veľké následky s ohľadom straty ľudských životov alebo veľmi významné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Rozsiahle výrobné linky (automobilový priemysel, ťažký priemysel), zásobníky chemických látok (chemické prevádzky), zlievarne, strojovne v elektrárenských a povrchových baní

CC2

Stredné následky s ohľadom na straty ľudských životov alebo značné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Bežné výrobné a údržbárske prevádzky, továrenské haly, ústredné sklady

CC1

Malé následky s ohľadom na straty ľudských životov alebo malé/zanedbateľné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Opravovne poľnohospodárskej techniky, (budovy pre skladovacie účely)

Iné zatriedenie môže nastať vtedy, ak ide o prevádzky s možnými veľkými stratami  na ľudských životoch alebo významnými stratami ekonomickými alebo na prostredí alebo ich kombinácia. V takom prípade je nutné zaradiť OK žeriava a žeriavovej dráhy do najvyššej triedy následkov – CC3. Opačným príkladom je zaradenie OK žeriavov a žeriavových dráh do triedy následkov  CC1. To je trieda s malými následkami na stratách na životoch resp. s malými alebo zanedbateľnými následkami ekonomickými. Príklady sú uvedené v tabuľke 1.

Zatriedenie OK žeriavov a žeriavových dráh by malo byť uvedené v sprievodnej technickej dokumentácií. U novších a nových zariadení to mal zapracovať výrobca, ktorý v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zák. č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je to povinný  pri návrhu zariadení urobiť. V prípade, že v sprievodnej technickej dokumentácii toto zatriedenie nie je vykonané, mal by prevádzkovateľ  toto zatriedenie vykonať s pomocou odborne spôsobilých osôb (napr. analýzou rizík za účasti revízneho technika,  bezpečnostného technika, vedúceho prevádzky, vedúceho údržby a pod., alebo to zadať firme, ktorá má oprávnenie na montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu žeriavov a žeriavových dráh).

Zrušením STN 73 2601 sa v podstate prestali vykonávať kontroly OK žeriavov a žeriavových dráh podľa tejto normy.  Ako by sa teda malo postupovať ďalej pri kontrole OK:

  1. OK žeriavov a žeriavových dráh vyrobených pred 1.4.2010
  • Prevádzkovateľ analýzou zatriedi OK podľa triedy následkov  do skupiny  CC1, CC2 alebo CC3 a k tomu priradí lehoty pre prehliadky OK
  • Prevádzkovateľ dodrží podmienky stanovené výrobcom a bude vykonávať preventívne a podrobné prehliadky  v lehotách ako je to stanovené v technickej dokumentácii, na ktorú sa v písomnom zázname z prehliadky odvolá ( v podstate dodrží pôvodnú STN 73 2601). 
  1. OK žeriavov a žeriavových dráh vyrobených po 1.4.2010
  • Prevádzkovateľ analýzou zatriedi OK podľa triedy následkov  do skupiny  CC1, CC2 alebo CC3 a k tomu priradí lehoty pre  prehliadky OK pokiaľ to už výrobca nestanovil v technickej dokumentácii
  • Prevádzkovateľ vykonáva prehliadky OK  podľa lehôt a v rozsahu stanoveným výrobcom v sprievodnej technickej dokumentácii

Pre trvalé žeriavové dráhy  zaradené do skupiny Aa podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.  v prílohe    č. 7 sú určené lehoty pre  odborné prehliadky a odborné skúšky, ktoré nekolidujú s lehotami žeriavov ale keďže sú častejšie (odborná prehliadka 1 x ročne), môžeme túto lehotu využiť na preventívnu prehliadku OK.

Keďže k STN EN 1090 -2 nebola prijatá národná norma, ktorá by riešila problematiku kontrol OK  v prevádzke, lehoty kontrol OK ako aj ich rozsah by  mali teda vyplývať zo zatriedenia  OK do tried následkov a určí ich výrobca v sprievodnej technickej dokumentácii u nových zariadení  alebo prevádzkovateľ u starších zariadení, pokiaľ nie sú uvedené v sprievodnej technickej dokumentácii.

Uvediem dva príklady vykonávania kontrol OK podľa jedného predpisu v SR a podľa normy platnej v Českej republike:

  • Vyhl. MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. stanovuje pre zdvíhacie zariadenia  a lanové dráhy lehotu na kontrolu OK 1 x za 5 rokov. Nerieši rozdiel medzi preventívnou a podrobnou prehliadkou
  • Česká republika prijala národnú normu ČSN 73 2604, ktorá nadväzuje na  ČSN EN 1090-2+A1 a v nej  rieši aj intervaly a rozsah prehliadok  OK počas prevádzky už podľa triedy následkov (tab. 2).

Tab. 2 Intervaly prehliadok OK

Typ prehliadky

Trieda následkov

CC1, CC2

CC3

Bežná prehliadka

5 rokov

1 rok

Podrobná prehliadka

Podľa odporučenia bežnej alebo mimoriadnej prehliadky    

min. 10 rokov

5 rokov

Tieto príklady môžu slúžiť ako návod na zapracovanie prehliadok OK žeriavov a žeriavových dráh do organizačných smerníc, ktoré riešia problematiku opráv, údržby a kontrol OK , tak ako to vyžadujú predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci. 

Rozsah kontrol  OK žeriavov a žeriavových dráh závisí od toho, či ostaneme pri pôvodnej terminológii t.j. preventívne prehliadky a podrobné prehliadky. V takom prípade môžeme využiť  rozsah kontrol podľa ustanovení čl. 182 až 188 neplatnej normy STN 73 2601 doplnený o prípadné technické podmienky výrobcu. Túto normu však do zápisu s kontroly neuvedieme, keďže je neplatná. U OK žeriavových dráh zatriedených do triedy následkov CC3 však odporúčam vykonať v rámci prehliadky aj zameranie žeriavových dráh v lehote    1 x za 5 rokov.

V tomto príspevku som chcel poukázať na možný postup pri kontrole oceľových konštrukcii žeriavov a žeriavových dráh po skončení platnosti  STN 73 2601. Revízny technici, ktorý majú dostatočné skúsenosti s touto činnosťou, by mali byť nápomocní prevádzkovateľom pri riešení problematiky týkajúcej sa kontrol OK žeriavov a žeriavových dráh vrátane jej zakomponovania  do organizačných smerníc.