Odborné články k problematike VTZ

Prehľad nebezpečenstiev pôsobiacich pri vykonávaní prác na výťahoch

Pri vykonávaní modernizačných alebo rekonštrukčných prác, pri kompletnej výmene celého výťahu alebo pri opravách a údržbových prácach na výťahu pôsobia viaceré riziká. Nižšie uvedený obrázok č. 1 poskytuje základný prehľad nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú pri vyššie uvedených činnostiach v strojovni výťahu, v šachte a v priehlbni.

 Obrázok č. 1: Zoznam nebezpečenstiev pôsobiacich pri údržbe, oprave, rekonštrukcii alebo výmene výťahu (zdroj: European Lift Association – Basic Safety Practices for Lifts)

Z obrázka č. 1 teda jasne vyplýva, že na výťahových technikov pôsobia viaceré riziká, ktoré je potrebné eliminovať alebo znížiť na akceptovateľnú úroveň. Niektoré riziká je možné eliminovať, resp. znížiť pomocou kolektívnych opatrení, avšak vo viacerých prípadoch sa jedná o individuálnu ochranu vo forme osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).  Obrázok č. 2 popisuje základné OOPP používané výťahovými technikmi pri špecifických činnostiach na výťahu. Výber vhodných OOPP závisí od vykonávanej činnosti a pôsobiacich nebezpečenstiev.

 Obrázok č. 2: Prehľad OOPP výťahového technika (zdroj: European Lift Association – Basic Safety Practices for Lifts)