Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Systém manažérstva kvality


O nás

Vedenie Technickej inšpekcie, a.s. si je vedomé dôležitosti udržiavania vysokej kvality inšpekčnej a certifikačnej činnosti z hľadiska pôsobenia dôvery medzi inšpekčnými a certifikačnými orgánmi a z hľadiska dôvery medzi dodávateľom a budúcim prevádzkovateľom technického zariadenia alebo výsledného produktu.

Systém manažérstva kvality je vybudovaný tak, aby poskytoval klientovi dôveru vo vykonávanú inšpekčnú a certifikačnú činnosť a spĺňal požiadavky nasledovných noriem:

  • STN EN ISO/IEC 17020 (Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu),
  • ​STN EN ISO/IEC 17065 (Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb),
  • ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 17021-3 (Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva),
  • STN EN ISO/IEC 17024 (Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb).

Všetka dokumentácia, procesy, systémy, záznamy a pod., týkajúce sa plnenia požiadaviek vyššie uvedených noriem sú zahrnuté v Príručkách kvality (sú vypracované jednotlivo podľa vyššie uvedených ISO noriem), Smerniciach, Pracovných postupoch a iných prierezových dokumentoch, ktoré spolu tvoria Riadenú dokumentáciu systému manažérstva kvality.

Preverovanie systému manažérstva kvality

Systém výkonu interných auditov je založený na systematickom a nezávislom sledovaní stavu a efektívnosti systému manažérstva kvality Technickej inšpekcie, a.s. a jej činnosti, jednotlivých výsledkov a analýze príčin zistených nezhôd s cieľom prijímať preventívne a nápravné činnosti.

Technická inšpekcia, a.s. v príslušných intervaloch vykonáva preskúmanie manažmentom, aby zabezpečila trvalú vhodnosť a účinnosť systému manažérstva kvality.

V roku 1998 Európska konfederácia inšpekčných orgánov (CEOC) vykonala externý audit systému kvality na Technickej inšpekcii. Na základe výsledkov tohto auditu bola Technická inšpekcia prijatá za riadneho člena tejto konfederácie.

Systém manažérstva kvality je pravidelne preverovaný posudzovaniami Slovenskej národnej akreditačnej služby a ďalších (napr. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky). 

 Koniec stránky.