Odborné články k problematike VTZ

Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie (ďalej len „VTZ ZZ“), ktoré počas svojej prevádzky sú demontované na základné diely a opätovne montované do funkčného celku, sa musia podrobiť opakovanej úradnej skúške oprávnenou právnickou osobou pri VTZ ZZ skupiny A, odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revíznym technikom pri VTZ ZZ skupiny B, skúškou osobou určenou výrobcom pri ostatných technických zariadeniach zdvíhacích. Uvedené platí za predpokladu, že uvedenými činnosťami je ovplyvnený stav bezpečnosti a naplnená podstata § 5 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o pracovných prostriedkoch.

Znenie § 5 Kontrola pracovného prostriedku podľa NV SR č. 392/2006 Z. z.:

„Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Povinnosťou vykonať kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia pred opätovným uvedením do prevádzky stanovuje taktiež vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v § 9 ods. 2 písm. c) bod 2.

Znenie § 9 ods. 2 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.:

„Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

 

Jedná sa najmä o nasledovné vyhradené technické zariadenia zdvíhacie:

  • stavebné vežové žeriavy,
  • stavebné výťahy,
  • závesné plošiny,
  • stožiarové šplhacie pracovné plošiny,
  • zariadenia technickej zábavnej činnosti.

Vykonanie predpísaných kontrol pri každom premiestnení vyššie uvedených technických zariadení zdvíhacích je nutné vykonať, pretože ich opätovná montáž do funkčného celku rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje bezpečnosť týchto zariadení pri ich následnom používaní.

Skúška po demontáži a následnej montáži má byť zameraná najmä na posúdenie vplyvu týchto úkonov na bezpečnosť zariadenia a k tomu primerane stanoviť aj rozsah skúšky.