Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Etický kódex


O nás

Etický kódex

 

Hodnota, ktorú členovia TIC Council vrátane Technickej inšpekcie, a.s. (ďalej len „TI“) poskytujú svojim zákazníkom, je dôvera. 

S cieľom posilniť dôveru zákazníkov sa TI rozhodla zaviesť a rešpektovať Etický kódex zakotvujúci základné etické princípy TIC Council, ku ktorým sa členovia TIC Council vrátane TI záväzne hlásia.

Etické princípy stanovujú technické a profesijné obchodné pravidlá správania a etiky v týchto oblastiach:
• integrita,

  • konflikt záujmov,
  • ochrana dôvernosti informácií a osobných údajov,
  • protikorupčné pravidlá,
  • férové obchodné správanie,
  • ochrana zdravia a bezpečnosti práce,
  • férové pracovné podmienky. 

TI za účelom zvyšovania dôvery v jej činnosť implementovala Etický kódex a hlási sa k jeho nasledovným princípom:

1. Integrita

TI vo všetkých svojich činnostiach koná odborne, nezávisle a nestranne.

TI vykonáva svoju prácu čestne a netoleruje žiadne odchýlky od svojich schválených metód a postupov. V prípadoch, keď schválené metódy umožňujú tolerančné hodnoty vo výsledkoch, TI zabezpečuje, aby takého tolerancie neboli zneužívané s cieľom pozmeniť skutočné výsledky testov.

TI zaznamenáva údaje, výsledky testov a ostatné podstatné skutočnosti v dobrej viere a nesmie ich nevhodne meniť, pričom je povinná podávať len také správy a vydávať len také osvedčenia, ktoré správne prezentujú skutočné zistenia, odborné stanoviská a získané výsedky.  

2. Konflikt záujmov

TI sa vyhýba konfliktom záujmov s iným spriazneným subjektom, v ktorom má finančný alebo obchodný záujem a ktorému poskytuje svoje služby.

TI sa vyhýba konfliktu záujmov medzi svojimi spoločnosťami a/alebo divíziami zaoberajúcimi sa rôznymi činnosťami, ktoré však môžu poskytovať služby buď tomu istému klientovi alebo sebe navzájom.

TI zabezpečuje, aby sa jej zamestnanci vyhýbali konfliktu záujmov medzi svojou vlastnou činnosťou a činnosťou člena.

3. Ochrana dôvernosti informácií a osobných údajov

TI rešpektuje dôvernosť a súkromnosť informácií klientov a zabezpečuje, aby boli zavedené procesy, ktoré takéto informácie primerane chránia.

4. Protikorupčné pravidlá

TI zakazuje ponúkanie alebo prijímanie úplatkov v akejkoľvek forme, vrátane protiprávnych foriem provízií z akejkoľvek časti zmluvnej platby.

TI tiež zakazuje využívanie akýchkoľvek ciest alebo kanálov na poskytovanie neprimeraných výhod zákazníkom, agentom, dodávateľom, zamestnancom takejto strany alebo štátnym úradníkom alebo prijímanie neprimeraných výhod od takýchto osôb. 

5. Férové obchodné správanie

TI sa správa v súlade s najvyšším štandardom obchodnej etiky a integrity a vyhýba sa akýmkoľvek aktivitám, ktoré by ohrozovali jej dobrú povesť alebo dobrú povesť TIC Council alebo odvetvia skúšania, inšpekcie a certifikácie.  

6. Ochrana zdravia a bezpečnosti práce

TI zaviedla vhodné školenia a postupy v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov, zákazníkov a tretích strán a monitoruje nehody s cieľom minimalizovať pracovné riziká vyplývajúce z vykonávanej činnosti.  

7. Férové pracovné podmienky

TI si je vedomá sociálnej zodpovednosti za svojich zamestnancov a ľudí a prostredie, v ktorom pracujú, a rešpektuje ľudské práva. 

Zvyšovanie dôvery našich zákazníkov a spolupracujúcich subjektov sa nezaobíde bez diskusie s našimi partnermi. 

Oceníme, keď všetky zainteresované strany podporia naše úsilie aj predkladaním otázok, sťažnosti alebo získaním spätnej väzby prostredníctvom kontaktov osobitne určených na komunikáciu vo veciach Etického kódexu.

Zainteresované strany môžu svoje otázky, sťažnosti alebo podnety spätnej väzby zaslať prednostne 

  1. elektronickou poštou na emailovú adresu etickykodex@tisr.sk, 
  2. pripadne požiadať o informácie na telefónnom čísle +421 908 714 196.

Všetky podnety podliehajú princípom dôvernosti v rámci Výboru na kontrolu dodržiavania Etického kódexu.

V prípade požiadavky anonymity, bude informácia o odosielajúcej adrese prístupná iba pre manažéra pre etiku, pri telefónnom čísle iba pre manažéra kvality.Koniec stránky.