Odborné články k problematike VTZ

K vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k výkonu úradných skúšok plynovodných prípojok podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a o prehodnotenie stanoviska MPSVR SR k tejto problematike z 20.5.2010, uvádzame nasledovné.

Podľa prílohy č. 1 časť IV. k vyhláške č. 508/2009 Z. z. rozvod plynu sa zaraďuje medzi vyhradené technické zariadenia plynové skupiny A písm. g) a skupiny B písm. g). Úradné skúšky na rozvode plynu A písm. g) a skupiny B písm. g) - len pre plynovody z nekovových materiálov sa vykonávajú podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Texti listu z 20.05.2010 k otázke č. 1 "Ak sa uvádza do prevádzky len prípojka úradná skúška sa nevyžaduje." sa vzťahuje na plynovod k rodinnému domu, tzn. od miesta odovzdania až po pripájacie miesto spotrebiča (od plynomernej skrinky k spotrebiču) v rodinnom dome. Úradná skúška na takom plynovode sa nevykonáva nakoľko zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na rodinné domy.