Odborné články k problematike VTZ

 1. Chýba označenie stroja (názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby).
 2. Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia zodpovedajúce pracovným operáciám (vnútorné aj vonkajšie osvetlenie strojového zariadenia).
 3. Ovládací systém nie je bezpečný a spoľahlivý aby zabránil vzniku nebezpečným situáciám.
 4. Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umietnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie.
 5. Strojové zariadenie sa môže uviesť do chodu aj neúmyselnou činnosťou. Uvedené neúmyselné spustenie strojového zariadenia je možné aj pri opätovnom spúšťaní po jeho zastavení z akejkoľvek príčiny.
 6. Každé pracovné miesto strojového zariadenia nie je vybavené ovládačom na zastavenie určitých alebo všetkých pohybujúcich sa častí strojového zariadenia. Povel na zastavenie strojového zariadenia musí byť nadradený povelom na uvedenie stroja do chodu. Po zastavení strojového zariadenia alebo jeho nebezpečné časti sa musí prerušiť prívod energie do príslušného pohonného zariadenia. 
 7. Strojové zariadenie v odôvodnenom prípade nie je vybavené zariadením na núdzové zastavenie. 
 8. Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokovateľným v každej polohe.
 9. Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie.
 10. Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
 11. Pohyblivé časti strojového zariadenia vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Strojové zariadenie nie je vybavené krytmi alebo ochrannými zariadeniami. 
 12. Strojové zariadenie nie je vybavené príslušnými pevnými a/alebo pohyblivými (vrátane nastaviteľných) ochrannými krytmi a/alebo inými ochrannými zariadeniami (napr.: svetelné závory a clony, nášľapové mostíky a pod.) na ochranu pred ohrozením pohyblivými vonkajšími časťami (ako napr. hnacie remenice, pásy, ozubené kolesá a pod. alebo pohybujúcimi sa pracovnými časťami v pracovnom priestore). Ochranné zariadenia nie sú nastaviteľné len zámernou manipuláciou (napr.: nástrojom, kľúčom a pod.)
 13. Strojové zariadenie má prístupné povrchy (vedenia médií) s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu.
 14. Strojové zariadenie predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo prehriatia (* alebo spôsobeného plynmi, kvapalinami, prachom, parami alebo inými látkami vznikajúcimi, prípadne používanými v strojovom zariadení).
 15. Strojové zariadenie presahuje dovolenú emisiu hluku.
 16. Laserové vybavenie strojového zariadenia má nedostatočné krytie žiarenia vzniknutého odrazom alebo rozptylom vrátane sekundárneho žiarenia.
 17. Strojové zariadenie predstavuje ohrozenie spôsobené emisiami plynov, pár, tekutín alebo prachom a pod. Zariadenie nie je vybavené vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením umiestneným pri zdroji ohrozenia.
 18. Prístup k miestu obsluhy (schody, rebríky, pracovné plošiny a pod.) nie sú vyhotovené tak, aby sa zabránilo pošmyknutiu, potknutiu alebo pádu na týchto častiach alebo z nich.
 19. Strojové zariadenie nemá bezpečný prístup k všetkým miesta dôležitým na činnosť počas pracovnej operácie, nastavenia a údržby.
 20. Strojové zariadenie nie je vybavený prostriedkom na odpojenie od všetkých energetických zdrojov – centrálny ovládač.
 21. Centrálny ovládač nie je zreteľne označený a uzamykateľný.
 22. Výstražné zariadenie nespĺňa požiadavky osobitných predpisov týkajúcich sa bezpečnostných farieb a značiek.