Odborné články k problematike VTZ

 • Chýbajúce vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje.
 • Chýbajúce označenie zariadenia značkou zhody CE, ak sa vyžaduje.
 • Uzáver medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nie je počas prevádzky zaistený v otvorenej polohe.
 • Chýbajúce Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Oprávnenou právnickou osobou.
 • Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení.
 • Skutočné vyhotovenie stavby nie je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
 • Neboli odstránené pripomienky uvedené v Odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby.
 • Chýbajúci doklad od základných a prídavných materiáloch.
 • Chýbajúce postupy pre nerozoberateľné spoje - zvary - WPS, WPQR (WPAR).
 • Zvarové spoje nie sú označené značkami zváračov.
 • Poistné ventily sú nefunkčné.
 • Miestne prevádzkové predpisy nie sú k dispozícií.
 • Nie sú k dispozícii doklady o nastavení otváracieho tlaku poistného ventilu.