Odborné články k problematike VTZ

SKÚŠKY ZACHYTÁVAČOV VÝŤAHOV POMOCOU SENZORA PS2

Technická inšpekcia, a.s. disponuje špeciálnymi senzormi zrýchlenia PS2 od nemeckej firmy Henning GmbH, ktorá sa dlhé roky špecializuje na vývoj meracích prístrojov testujúcich výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov.

Tieto špeciálne senzory umožňujú realizovanie skúšok zachytávačov (ako jeden z najdôležitejších komponentov brániacich voľnému pádu kabíny v prípade zlyhania ostatných častí výťahu) pri opakovaných úradných skúškach výťahov bez potreby použiť ciachované bremená, čo je obrovská výhoda pri pohľade na samotnú manipuláciu s bremenami a aj cenu za asistenčné služby výťahových firiem, ktoré sú účastné pri opakovaných úradných skúškach. 

Senzor zrýchlenia PS2 je schopný merať spomalenie v troch základných osiach X, Y, Z v rozsahu ± 20 g s úžasným rozlíšením od 64 μg. Pomocou špeciálnej funkcie "Analýza núdzového zastavenia" sa dá celkom presne určiť spomalenie vyvodené nielen zachytávačmi, ale aj prevádzkovou, resp. núdzovou brzdou výťahu alebo spomalenie kabíny pri jazde na nárazníky. 

Realizované merania spracováva softvér (Henning Sensor Suite), ktorý cez algoritmy simuluje plnú záťaž výťahu aj keď skúšky sú realizované bez záťaže. Uvedený softvér dokáže vypočítať a stanoviť brzdnú dráhu a čas, maximálne a priemerné spomalenie, ako aj vybavovaciu rýchlosť, pri ktorej výťah začal spomaľovať (brzdiť). Vyhodnotenie výsledkom meraní spomalení výťahu dokáže softvér realizovať vo forme protokolu, ktorý je možné vytlačiť a dodať klientovi spolu s osvedčením o skúške (v prípade nezistenia nedostatkov), príp. s odborným stanoviskom (ak sú zistené nedostatky). 


Vyššie uvedené senzory zrýchlenia PS2, ktorými Technická inšpekcia, a.s. disponuje zatiaľ v celkovom počte 12 kusov, sú prioritne určené pre skúšanie výťahov, ktoré boli vyrobené podľa európskych noriem a ktoré obsahujú zachytávače klzného typu. Technická inšpekcia, a.s. v súčasnosti empiricky stanovuje na základe realizovaných meraní určité hranice spomalenia, ktoré by nemali byť prekročené aj pri samosvorných zachytávačoch, ktoré sú v prevažnej väčšine inštalované na výťahoch konštruovaných podľa pôvodných STN noriem pred rokom 1991, resp. na výťahov s rýchlosťou nie vyššou ako 0,63 m/s. Pre klzné zachytávače norma stanovuje limity spomalenia kabíny výťahu od 0,2 g do 1,0 g. Pre samosvorné zachytávače normy nestanovujú žiadne limity, čo avšak neznamená, že by sa nemohli stanoviť určité hranice aj pre tento typ zachytávačov, i keď žiadna norma ich nestanovuje. 
Senzory PS2 môžu nahradiť funkčné skúšky s bremenami pri opakovaných úradných skúškach - avšak pri uvádzaní nového výťahu do prevádzky musia byť realizované funkčné skúšky VŽDY s bremenami!