Odborné články k problematike VTZ

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov a identifikácia nebezpečenstiev pôsobiacich pri oprave, údržbe, modernizácii, rekonštrukcii a kompletnej výmene výťahu

Existujúce výťahy, najmä inštalované pred účinnosťou výťahovej smernice 95/16/ES na území Slovenskej republiky (t. j. 1. júl 1999), môžu spôsobiť nebezpečné situácie, keďže úroveň bezpečnosti týchto výťahov je oveľa nižšia v porovnaní s výťahmi projektovanými a inštalovanými podľa najnovších noriem. V súčasnosti výťahová smernica 95/16/ES je už neplatná (bola zrušená 19. apríla 2016) a bola nahradená novou výťahovou smernicou 2014/33/EÚ. Z hľadiska základných bezpečnostno-technických požiadaviek nenastala žiadna významná zmena, ak porovnáme požiadavky oboch uvedených smerníc. Avšak boli prijaté viaceré nové harmonizované normy pre výťahy, ktorých splnením je zabezpečená zhoda s požiadavkami výťahovej smernice. Nové výťahové normy kladú čoraz väčší dôraz na bezpečnosť cestujúcich i servisných pracovníkov.

Vývoj v bezpečnosti výťahov sa nedá zastaviť. Nižšie uvedený obrázok č. 1 interpretuje postupný vývoj v oblasti bezpečnosti výťahu. Je zrejmé, že problematiku bezpečnosti existujúcich výťahov by mali riešiť národné orgány, ktoré by mali stanoviť jednotné pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti existujúcich výťahov v rámci krajiny. Je to z dôvodu toho, že výťahová smernica 2014/33/EU predpisuje základné bezpečnostno-technické požiadavky pre nové výťahy a nie pre existujúce.

Jediný európsky predpis, ktorý rieši problematiku bezpečnosti existujúcich výťahov je odporúčanie Komisie 95/216/ES z 8. júna 1995 týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti jestvujúcich výťahov. Okrem tohto predpisu existuje aj európska norma EN 81-80, ktorá stanovuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Podľa tejto normy Technická inšpekcia, a. s. na základe žiadosti vykonáva analýzu technického stavu existujúcich výťahov z hľadiska potenciálnych nebezpečných situácií s vyhodnotením, ktoré časti výťahu predstavujú najväčšie potenciálne nebezpečenstvo pre cestujúcich.

I napriek uvedeným dokumentom neexistuje na území SR platný právny predpis, ktorý by stanoval pravidlá týkajúce sa zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov. Každý štát by mal zistiť, aké sú najslabšie miesta v oblasti bezpečnosti existujúcich výťahov a prijať primerané právne predpisy na ich odstránenie.

 Obrázok č. 1: Prehľad vývoja bezpečnosti v oblasti výťahov

Na to, aby existujúci výťah bol bezpečnejší a spĺňal nové požiadavky, existujú prakticky tri nasledovné varianty:

 • postupná modernizácia výťahu,
 • rekonštrukcia výťahu,
 • kompletná výmena celého výťahu.

Je veľmi dôležité rozlišovať, o ktorú variantu sa jedná, pretože pri modernizácii sa nemusí vykonať opakovaná úradná skúška v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. To už neplatí pre rekonštrukciu výťahu, kedy sa naopak musí vykonať opakovaná úradná skúška v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V prípade kompletnej výmeny celého výťahu sa vykonáva posudzovanie zhody podľa aktuálne platnej výťahovej smernice 2014/33/EÚ a najnovších noriem.

V praxi je bežné, že sa často zamieňa rekonštrukcia za modernizáciu. Technická inšpekcia, a.s. vydala ako interný predpis bezpečnostno-technické požiadavky na modernizáciu a rekonštrukciu výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov. Tieto požiadavky poskytujú praktický návod na jednotné riešenie rekonštrukcií, zmien a úprav uvedených výťahov. Požiadavky vychádzajú z rakúskej normy ÖNORM B2454: 1994, ktorá bola preložená a čiastočne upravená na základe miestnych podmienok.

Podľa vyššie uvedených dokumentov sa za rekonštrukciu považuje:

 1. zvýšenie nosnosti,
 2. zvýšenie menovitej rýchlosti,
 3. zvýšenie zdvihu,
 4. zvýšenie počtu staníc, nákladíšť alebo nástupíšť (bez zvýšenia zdvihu),
 5. zmena druhu alebo rozmerov šachtových dvier,
 6. zmena spôsobu používania,
 7. inštalácia ďalších elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov do bezpečnostného obvodu a/alebo inštalácia ďalších hydraulických bezpečnostných zariadení,
 8. súčasná realizácia 4 zmien (výmen) s charakterom modernizácie.

Za modernizáciu sa považuje:

 1. zmena polohy dráhy vyvažovacieho alebo vyrovnávacieho závažia,
 2. premiestnenie strojovne,
 3. zmena vstupov a rozmerov strojovne a/alebo priestoru na kladky,
 4. dodatočná montáž kabínových dvier,
 5. výmena nárazníkov,
 6. výmena uzávierky šachtových dvier,
 7. výmena zachytávačov,
 8. výmena obmedzovača rýchlosti,
 9. výmena výťahového stroja,
 10. výmena nosných prostriedkov,
 11. výmena elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov v bezpečnostnom obvode a/alebo výmena hydraulických bezpečnostných zariadení,
 12. inštalácia núdzovej signalizácie,
 13. zmena ovládania,
 14. zmena napájania a/alebo ovládania regulácie pohonu výťahového stroja,
 15. výmena rozvádzača,
 16. výmena elektrickej inštalácie (bez výmeny rozvádzača a elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov v bezpečnostnom obvode),
 17. výmena vodidiel klietky,
 18. výmena klietky,
 19. výmena ohradenia šachty.

Pri vykonávaní modernizačných alebo rekonštrukčných prác, pri kompletnej výmene celého výťahu alebo pri opravách a údržbových prácach na výťahu pôsobia viaceré riziká. Nižšie uvedený obrázok č. 2 poskytuje základný prehľad nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú pri vyššie uvedených činnostiach v strojovni výťahu, v šachte a v priehlbni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 2: Zoznam nebezpečenstiev pôsobiacich pri údržbe, oprave, rekonštrukcii alebo výmene výťahu

(zdroj: European Lift Association – Basic Safety Practices for Lifts)

Z obrázka č. 2 teda jasne vyplýva, že na výťahových technikov pôsobia viaceré riziká, ktoré je potrebné eliminovať alebo znížiť na akceptovateľnú úroveň. Niektoré riziká je možné eliminovať, resp. znížiť pomocou kolektívnych opatrení, avšak vo viacerých prípadoch sa jedná o individuálnu ochranu vo forme osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).  Obrázok č. 3 popisuje základné OOPP používané výťahovými technikmi pri špecifických činnostiach na výťahu. Výber vhodných OOPP závisí od vykonávanej činnosti a pôsobiacich nebezpečenstiev.

              

Obrázok č. 3: Prehľad OOPP výťahového technika

(zdroj: European Lift Association – Basic Safety Practices for Lifts)

I napriek zvyšujúcej sa bezpečnosti výťahov vznikajú aj v dnešnej dobe úrazy vrátane aj smrteľných pri prevádzke výťahov. Taktiež sa čoraz viac kladie dôraz na bezpečnosť postupov pri vykonávaní špecifických činností na výťahu výťahovými technikmi. Avšak taktiež sa v súčasnosti stretávame aj so závažnými úrazmi pri servisných prácach na výťahoch. Je potrebné si uvedomiť, že vývojom výťahov vznikajú aj nové riziká, pred ktorými sa musia výťahoví technici chrániť patričným spôsobom. I v tejto oblasti by sa mal uplatňovať Demingov cyklus neustáleho zlepšovania.

Vo všeobecnosti je potrebné si uvedomiť, že výťah je technické zariadenie, ktoré ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže vytvárať nebezpečné situácie a spôsobiť úraz cestujúcim, ale aj výťahovým technikom. Treba brať na zreteľ to, že výťah určený pre dopravu osôb a nákladov sa považuje za vyhradené technické zariadenie zdvíhacie, pre ktoré sú stanovené osobitné pravidlá pri jeho projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži/demontáži, rekonštrukcii, prevádzke, údržbe, opravách a skúšaní. Ak sa na výťahu nevykonáva pravidelná kontrola, adekvátna údržba a neodstraňujú sa zistené nedostatky z kontrol, nemôže byť zabezpečená plynule bezpečná prevádzka výťahu.