Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Uvádzanie elektrotechnických výrobkov s napätím nad 1000 V AC a nad 1500 V DC


Odborné články k problematike VTZ

Elektrotechnické výrobky s napätím nad 1000 V striedavých a nad 1500 V jednosmerných nemajú v zmysle európskych právnych predpisov upravujúcich voľný pohyb výrobkov ustanovené podrobnosti:
 • o uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
 • o postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
 • o obsahu príslušnej dokumentácia v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
 • o obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.
Pre takéto výrobky je potrebné uplatniť požiadavky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:
 1. Na základe § 4 uvedeného zákona musia byť uskutočnené opatrenia v predvýrobe tak, aby výrobky vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. Nakoľko tieto zariadenia sú vyhradené technické zariadenia elektrické, je potrebné podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. takúto technickú dokumentáciu posúdiť  zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, ktorá vydá odborné stanovisko k dokumnetácií. Technická inšpekcia, a.s. je oprávnená právnická osoba – evidenčné číslo OPO-000001-06. Obsah technickej dokumentácie predkladanej na schválenie musí spĺňať požiadavky prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 2. Na základe § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. a vzhľadom na to, že bezpečnosť takýchto zariadení závisí od podmienok jeho inštalácie, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykonanie kontroly po ich inštalovaní a pred ich prvým použitím a na základe § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v rámci kontrolnej činnosti zabezpečovať v stanovených lehotách pravidelné kontroly takýchto vyhradených technických zariadení. Na základe § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je to úradná skúška a opakovaná úradná skúška, ktoré v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. vykonáva oprávnená právnická osoba. Na základe § 13 uvedenej vyhlášky je to odborná prehliadka a odborná skúška. Na základe § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. môže vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy takýchto zariadení zamestnávateľ na základe oprávnenia vydaného oprávnenou právnickou osobou. Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba overí, či žiadateľ plní požiadavky na rozsah odbornej spôsobilosti (druh činnosti, skupina a trieda) a vydá oprávnenie.
 3. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie predkladanej pri týchto skúškach výrobkov musí obsahovať:
 • údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 vyhlášky a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať. V rámci identifikácie výrobcu alebo dodávateľa je možné pri skúške predložiť aj oprávnenia na činnosť nasledovne:
  • pri úradnej skúške podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. predloženie oprávnenia na montáž EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý montáž predmetného zariadenia uskutočnil
  • pri opakovanej úradnej skúške podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. predloženie oprávnenia na opravy a údržbu EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý vykonáva na zariadení údržbu a prípadné opravy predmetného zariadenia, ak je to možné aj oprávnenie na montáž EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý montáž predmetného zariadenia uskutočnil
  • pri typovej skúške podľa § 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo pri kusovej skúške takéhoto výrobku u výrobcu predloženie oprávnenia výrobcu na výrobu príslušného výrobku.
 • pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce:
  • prípustné spôsoby použitia,
  • návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
  • výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov.
  • požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
  • návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky,
  • zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,
 • preberacie dokumenty obsahujúce:
  • pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami a požiadavkami príslušných predmetných noriem,
  • osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,
  • vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami vydané na základe vykonaných skúšok, ktoré predpisujú predmetné normy, prípadne protokoly zo skúšok,
  • osvedčenie o typovej skúške zariadenia,
  • osvedčenie o prvej skúške a opakovej úradnej skúšky alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,
  • atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.


Koniec stránky.