Overovanie bezpečnosti

Overovanie bezpečnej vzdialenosti ochranných zariadení

(Meranie bezpečnej vzdialenosti)

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č.124/2006 Z.z. a zároveň aj ako nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17020 vykonáva overovanie bezpečnej vzdialenosti pre umiestnenie ochranných zariadení vzhľadom na približujúce sa časti ľudského tela podľa STN EN ISO 13855.

Žiadateľ na overovanie (meranie) zabezpečí:

  1. sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie) od strojového zariadenia,
  2. vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenia, ktoré boli uvedené na trh podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh,
  3. sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie) od ochranného zariadenia, vrátane vyhlásenia o zhode od ochranného zariadenia podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase jeho uvedenia na trh,
  4. predchádzajúci protokol z merania podľa STN EN ISO 13855, ak toto bolo vykonané, vrátane protokolu o nastavení ochranného zariadenia, ak toto bolo vykonané,
  5. ostatné potrebné doklady (po vzájomnej dohode),
  6. pomocných pracovníkov, ak sú potrební,
  7. spôsobilú obsluhu zariadenia.

Overovanie bezpečnej vzdialenosti ochranných zariadení pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky sa vykonáva v termínoch, podľa technických požiadaviek výrobcu (TPV) uvedených v sprievodnej technickej dokumentácii a podľa požiadaviek STN EN ISO 13855.

V prípade potreby môže TI overiť bezpečnú vzdialenosť ochranných zariadení pri fyzickej prehliadke (kontrole) a skúške daného strojového zariadenia.

Overovanie bezpečnej vzdialenosti ochranných zariadení sa vykonáva na základe žiadosti. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.