Overovanie bezpečnosti

Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov (Skúšky tvárniacich strojov)

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba podľa § 14 zákona č.124/2006 Z.z. a zároveň aj ako nezávislý inšpekčný orgán typu A podľa STN EN ISO/IEC 17020 vykonáva overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov (ďalej len „skúšky tvárniacich strojov“) podľa čl.7 STN 21 0700 Zmeny č. 4/1997 - Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov a  príslušných noriem, týkajúcich sa bezpečnosti tvárniacich strojov.

Žiadateľ na skúšky tvárniacich strojov zabezpečí:

 1. sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie),
 2. vyhlásenie o zhode pre tvárniace stroje, ktoré boli uvedené na trh podľa príslušných smerníc a právnych predpisov platných v čase ich uvedenia na trh
 3. predchádzajúci protokol o skúškach tvárniacich strojoch podľa STN 21 0700, ak tieto boli vykonané,
 4. ostatné potrebné doklady (po vzájomnej dohode),
 5. pomocných pracovníkov, ak sú potrební,
 6. spôsobilú obsluhu zariadenia.

Skúšky tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke, sa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek musia vykonávať podľa čl. 7.3  STN 21 0700 najmenej raz za rok.

V prípade potreby môže TI overiť bezpečnostné parametre tvárniaceho stroja pri fyzickej prehliadke (kontrole) a skúške daného tvárniaceho stroja.

Skúšky tvárniacich strojov sa vykonávajú na základe žiadosti. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty

Rozsah skúšok tvárniacich strojov

a) Výstredníkové a kľukové lisy:

 • kontrola a meranie veľkosti dobehu barana,
 • overenie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu stroja,
 • kontrola a meranie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládača,
 • overovanie správnej funkcie pre krytie spojky a brzdy,
 • skúška funkčnosti programového spínača v jednotlivých režimoch, kontrola nožného ovládača,
 • meranie hluku z hľadiska hlučnosti používanej technológie,
 • výmena pružín.

b) Ohraňovacie lisy:

 • kontrola a overovanie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • overenie správnej funkcie prekrytia spojky a brzdy,
 • kontrola merania času dobehu barana,
 • overenie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu stroja,
 • skúška funkčnosti programového spínača režimov, kontrola zapojenia nožného ovládača,
 • meranie hluku z hľadiska hlučnosti používanej technológie,
 • meranie samovoľného klesania barana u hydraulických lisov,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov.

c) Tabuľové nožnice:

 • kontrola a overenie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • overenie správnej funkcie prekrytia spojky a brzdy,
 • skúška funkčnosti programového spínača v jednotlivých režimoch, kontrola zapojenia nožného ovládača.
 • meranie hluku z hľadiska funkčnosti používanej technológie,
 • meranie samovoľného klesania barana u hydraulických lisov,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov.

d) Trojvalcové a štvorvalcové zakružovačky:

 • kontrola a overenie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • skúška funkčnosti programového spínača v jednotlivých režimoch, kontrola zapojenia nožného ovládača,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov,
 • meranie dráhy dobehu,
 • merania samovoľného klesania výklopnej hlavy požiadavka.

e) Rovnačky:

 • kontrola a overovanie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • skúška funkčnosti programového spínača v jednotlivých režimoch, kontrola zapojenia nožného ovládača,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov,
 • kontrola a meranie veľkosti dobehu valcov.

f) Vretenové lisy:

 • kontrola a meranie veľkosti dobehu barana,
 • kontrola a overovanie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • skúška funkčnosti programového spínača nožného ovládača,
 • meranie hluku z hľadiska hlučnosti používanej technológie,
 • overenie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu.

g) Postupové automaty:

 • overovanie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu.

h) Hydraulické lisy:

 • overenie správnej funkcie poistného zariadenia proti preťaženiu,
 • kontrola a overenie činnosti súbehu tlačidiel dvojručného ovládania,
 • skúška funkčnosti programového spínača v jednotlivých režimoch, kontrola zapojenia nožného ovládača,
 • meranie hluku z hľadiska hlučnosti používanej technológie,
 • meranie samovoľného klesania barana,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov.

i) Ohýbačky:

 • meranie samovoľného klesania traverzy,
 • skúška tesnosti hydraulických spojov.