Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu plynových zariadení

Komu je kurz určený  - pre záujemcov - osoby na obsluhu plynových zariadení (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka plynových zariadení podľa § 17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. za účelom získania PREUKAZU obsluhy u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny na úvodnej stránke. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 .)

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku

Bratislave                  Ing. Dubai             0905 808 053
Nitre                                 Grman             0905 142 522
Banskej Bystrici        Ing. Bágel              0905 808 140
Košiciach                    Ing. Zádoriová     0917 475 111 (riaditeľka pracoviska)

V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia 
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme na našich regionálnych pracoviskách. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. 
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky 
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčsieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program 
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.