Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu tlakových zariadení

Komu je kurz určený - pre záujemcov - osoby na obsluhu kotlov I. až V. triedy (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka tlakových zariadení podľa § 17 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.
Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA o ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009  Z. z. za účelom získania PREUKAZU na vykonávanie obsluhy u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny najbližších skúšok. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009).

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracoviskuBratislave (Ing. Izakovič 02/57267 050), v Nitre (p. Grman 037/7920 717), v Banskej Bystrici (Ing. Bágel 048/47226 25) a v Košiciach (Ing. Bölcsházy 055/7208 113). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na konkrétnom pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.