Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Komu je kurz určený - pre záujemcov - osoby na obsluhu mobilného a vežového žeriava výložníkového typu (2 dni), osoby na obsluhu pohyblivých pracovných plošín (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka na obsluhu zdvíhacích zariadení podľa § 17, ods. 2, písm. b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. za účelom získania PREUKAZU na obsluhu príslušného vyhradeného zdvíhacieho zariadenia u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny najbližších skúšok.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracoviskuBratislave (Ing. Dolinský 02/57267 062), v Nitre (Ing. Sládeček 037/7920 732), v Banskej Bystrici (Ing. Fekiač 048/47226 25) a v Košiciach (Ing. Kozák 055/7208 122). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé školenia organizujeme na našich regionálnych pracoviskách. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.