Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava pre revíznych technikov elektrických zariadení

Komu je určená - pre záujemcov, ktorí chcú získať osvedčenie revízneho technika elektrických zariadení podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA.

Absolvovanie odbornej prípravy podľa § 16, odsek 2, písm. c) v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na vydanie OSVEDČENIA na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. - podľa § 14, odsek 1, písm. c) pre revíznych technikov podľa § 15 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pozri termíny najbližších skúšok. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Prihlásenie
Na odbornú prípravu sa prihláste na pracovisku Technickej inšpekcie, a.s., kde Vám poskytnú informácie o spôsobe prihlásenia. Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku v Bratislave (Ing. Dolinský 02/57267 062), v Nitre (Ing. Sládeček 037/7920 732), v Banskej Bystrici (Ing. Fekiač 048/47226 25) a v Košiciach (Ing. Kozák 055/7208 122). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. Presné miesto a časový harmonogram je vecou vzájomnej dohody.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál, vyhotovenie cvičných revízií (potrebných pri skúškach), praktické ukážky meraní na meracích prístrojoch a občerstvenie. V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR  č. 356/2007 Z. z.