Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava pre revíznych technikov plynových zariadení

Komu je určená - pre záujemcov, ktorí chcú získať osvedčenie revízneho technika plynových zariadení podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. za účelom získania OSVEDČENIA na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s.

Pozri termíny na úvodnej stránke. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Prihlásenie
Na odbornú prípravu sa prihláste na pracovisku Technickej inšpekcie, a.s., vo Vašom regióne. Tam Vám poskytnú prihlášku (nie je totožná s prihláškou na skúšku, ktorú si môžete stiahnuť aj na našej webovej stránke) a nemusí byť potvrdená od lekára. Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracoviskuBratislave (Ing. Izakovič 02/57267 050), v Nitre (p. Grman 037/7920 717), v Banskej Bystrici (Ing. Bágel 048/47226 25) a v Košiciach (Ing. Bölcsházy 055/7208 113). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia 
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram je vecou vzájomnej dohody.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál, vyhotovenie cvičných revízií (potrebných pri skúškach), zapožičanie meracích prístrojov a občerstvenie.V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.